PERSONALNOTISER 463    Civildepartementet. K. M:t har
    18 maj 1956, sedan gen.dir. och chefen för statskontoret Wilhelm Björck beviljats avsked med utg. av aug. 1956, utnämnt statssekr. i civildep. Herman Kling till gen.dir. och chef för nämnda ämbetsverk fr. o. m. 1 sept. 1956;
    25 maj 1956 förordnat byråchefen i civildep. Gunnar Cars till statssekr. i samma dep. fr. o. m. 1 sept. 1956.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 25 maj 1956 förordnat e. byråchefen vid riksåklagarämbetet, ass. i Svea hovrätt Gunnar Seldén att tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    27 april 1956 utnämnt e. o. byråchefen i justitiedep., borgm. i Umeå Arne Fallenius till lagman i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 sept. 1956;
    11 maj 1956 till ass. i Svea hovrätt förordnat adj.led. Mauritz Bjärnhielm; Åke Wikner, Olle Höglund och Per Ihrfelt samt fisk. Stig Nordlund;
    15 juni 1956 förordnat hovr.rådet i Göta hovrätt Bo Dag till vice ordf. å avd. i hovrätten fr. o. m. 1 juli t. o. m. 30 sept. 1956;
    29 juni 1956 förordnat envar av hovr.råden i Svea hovrätt Erik Zethelius och Arne Adelsohn att t. v. under budgetåret 1956/57 vid en e. avd. i hovrätten bestrida på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovrätten för Nedre Norrland Thord Melin till vice ordf. å avd. i hovrätten fr. o. m. 1 juli t. o. m. 31 dec. 1956.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har 7 juni 1956 utnämnt vattenrättsing. Hans Hartzell och lantbruksing. Pehr Gösta von Heideken till vattenrättsråd fr. o. m. 1 juli 1956.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    15 juni 1956 — sedan ass. i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt-Erik Åhberg entledigats från motsv. förordnande — förordnat ass. i samma hovrätt Carl Georg Wargelius att fr. o. m. 1 juli 1956, så länge tingsdomaren i Västra Göinge domsaga Herman Schunnesson innehar förordnande att tjänstgöra såsom rev.sekr., uppehålla dennes tingsdomarämbete;
    29 juni 1956 förordnat ass. i Göta hovrätt Erik Öhlén att fr. o. m. 1 juli t. o. m. 31 dec. 1956 uppehålla tingsdomarbefattningen i Östbo och Västbo domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 18 maj 1956 utnämnt e. o. vattenrättsing. Thore Möller till vattenrättsing. med tjänstg. förlagd företrädesvis till Mellanbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    6 april 1956 förordnat rådm. i Sthm Richard Kettner att, med entledigande från förordnande såsom ordf. å rr:ns 22 :a avd., fr. o. m. 1 maj 1956 t. o. m. 31 dec. 1957 vara ordf. å rr:ns 5:e avd.;
    18 maj 1956 beviljat rådm. i Hälsingborg Gillis Berencreutz avsked fr. o. m. 28 maj 1956;
    25 maj 1956 beviljat borgm. i Halmstad Erik Bendz avsked med utg. av juni 1956;
    s. d. utnämnt e. ass. vid Sthms rr Sten Kjellgren till ass. vid samma rr fr. o. m. 1 juni 1956;
    1 juni 1956 utnämnt fisk. i Svea hovrätt Bengt-Olof Sandin till ass. vid rr i Västerås fr. o. m. 1 aug. 1956;
    29 juni 1956 utnämnt e. rådm. i Sthm Fritz Trägårdh och Wilhelm von Schéele till rådmän i samma stad fr. o. m. 1 juli 1956;
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Sthm Gösta Masreliez och Bengt Lännergren till e. rådmän i samma stad fr. o. m. 1 juli 1956;
    s. d. utnämnt t. f. ass. vid rr i Sthm Olle Wetterlundh och Ingegärd Söderquist till ass i samma rr fr. o. m. 1 juli 1956;
    s. d. beviljat rådm. i Sthm Mauritz Gullstrand avsked med utg. av sept. 1956;
    s. d. förordnat rådm. i Sthm Gustav Lundberg till ordf. å Sthms rr:s 22 avd. fr. o. m. 1 juli 1956 t. o. m. 31 dec. 1957.

 

    Kommerskollegium. K. M:t har 15 juni 1956 utnämnt t. f. kommerserådet, ass. i Svea hovrätt Anders Lindstedt till kommerseråd fr. o. m. 1 jan. 1957.