48 ALVAR NELSONJAN-OLOF TJÄDER. Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445—700. I. Papyri 1—28; III. Tafelband. (Acta Instituti Romani Regni Sueciæ, Series in 4°, XIX:1;3) Lund & Uppsala 1955. 522 s.; 160 pl.

    Från tidig medeltid finnas till våra dagar bevarade ett antal på latin avfattade och på papyrus skrivna italienska originalurkunder av juridiskt innehåll, flertalet fordom ingående i det ärkebiskopliga arkivet i Ravenna. För forskningen ha de varit kända främst tack vare en nu 150 år gammal, numera ur paleografisk och diplomatarisk synpunkt föråldrad edition. Nu har en ung svensk forskare med sällsynt fallenhet för uppgiften påtagit sig att på nytt läsa, tolka och utgiva dessa papyri. För kort tid sedan har JAN-OLOF TJÄDER för vinnande av den filosofiska graden framlagt första hälften av sina resultat i ett första textband, omfattande 28 av de i editionen ingående 55 papyri, och samtidigt utgivit ett planschband med reproduktioner av samtliga i utgåvan ingående urkunder. Här är icke platsen att granska Tjäders avhandling ur filologisk, paleografisk eller diplomatarisk synpunkt. Urkundernas juridiska innehåll berättigar emellertid till ett omnämnande av verket.
    Avhandlingen inledes med utförliga redogörelser för förekomsten av medeltida papyri, för det använda skrivmaterialet och för skriftens särdrag med hänsyn till typ och typutveckling. Därefter återgivas urkundernas latinska text med tysk översättning och inledande upplysningar jämte tillfogade kommentarer. De i den nu föreliggande avhandlingen utgivna 28 papyri avse egendomsförvaltning (1—3), testamentariska förordnanden (4—6), förmynderskapsärende (7), kvittering (8), frigivande av slav (9) och handlingar avseende gåvor, främst till kyrkan i Ravenna (10—28). Det bebådade andra textbandet skall innehålla bl. a. köpehandlingar och tjänsteskrivelser. Urkunderna, vilka i flertalet fall förekomma såsom protokollsutdrag, ge en livlig bild av dåtidens rättsväsen. Därtill bidrager, att de ofta innehålla en stiliserad dialog mellan myndighetspersoner, parter och vittnen. Tjäders undersökningar äro av betydande värde för den rättshistoriska forskningen. Här skall blott särskilt framhävas hans analyser av formulären för testamenten och gåvobrev.
    När denna edition snart fullbordas med det andra textbandet har svensk handskriftsforskning gjort en stor internationell insats. Det länder svenskt universitetsväsen till heder, att man genom stipendier och understöd skapat den yttre möjligheten för Tjäder att genomföra detta storverk, som nu utgivits av Svenska institutet i Rom, där han arbetat. Avhandlingen är tillägnad professor Augusto Campana vid Vatikanbiblioteket, där många av urkunderna nu finnas. Dedikationen minner icke endast om denna forsknings universalitet utan också om de vetenskapliga bibliotekens och arkivens tysta arbete. Campanas namn återfinnes icke bland författarnamnen i litteraturförteckningen. Hans bidrag till arbetets resultat omvittnas på dedikationsbladet och i förordet.
 

Alvar Nelson