Ur Svensk författningssamling 1956
216. Lag 25 maj 1956 om jordbrukskasserörelsen.
217. Lag s. d. om vissa kreditinrättningars konkurs.
225. Lag 18 maj 1956 ang. ändring i lagen d. 27 juli 1954 (nr 579) om nykterhetsvård.
226. Lag s. d. om ändring i sinnessjuklagen d. 19 dec. 1929 (nr 321).
230. Lag 25 maj 1956 om ändrad lydelse av 12 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbalken.
231. Lag s. d. om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 19 nov. 1886 (nr 84 s. 14)ang. skyldighet för utländsk man att i rättegång vid svensk domstol mot inländsk man ställa borgen för kostnad och skada.
236. Allmän prisregleringslag d. 1 juni 1956.
244. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 25 sept. 1953 (nr 603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet.
245. Lag s. d. om uppgiftsskyldighet rörande pris- och kartellförhållanden.
250. Lag 25 maj 1956 ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d. 8 april 1927 (nr 85) om dödande av förkommen handling.
264. Lag 1 juni 1956 om höjning av folkpensioner m. m.
265. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering.
293. Lag 18 maj 1956 om ersättning åt smittbärare.
299. Lag 1 juni 1956 ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
300. Lag s. d. om ändring i kommunala vallagen d. 6 juni 1930 (nr 253).
303. Lag 7 juni 1956 ang. ändrad lydelse av 8 a § lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag.
304. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
305. Lag s. d. med vissa bestämmelser om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m. m.
306. Lag 1 juni 1956 om rätt att utvinna atomenergi m. m. (atomenergilag).
307. Lag s. d. om ändrad lydelse av 9 kap. lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m.
318. Lag 7 juni 1956 ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 4:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt.
320. Lag s. d. om ändring i butikstängningslagen d. 21 juli 1948 (nr 608).
323. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 21 dec. 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
324. KK s. d. om fridlysning av vissa djurarter under jaktåret 1956/57.
327. Lag 1 juni 1956 om återställande i vissa fall av rätt till patent eller varumärke m. m. i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland.
374. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 och 12 §§ lagen d. 29 juni 1945 (nr 420) om semester.

 

S. R.