Dansk juridisk litteratur 1954—551
    I lighed med den foregående oversigt er stoffet for at lette oversigten systematisert i en række hovedgrupper.
    1. Privatret tillige med sø- og selskabsret, forsikringsret og arbejdsret. Til brug ved universitetsundervisningen i familieret har prof. ERNST ANDERSEN i 1954 udgivet »Ægteskabsret I». Fremstillingen omfatter ægteskabs indgåelse og omstødelse, »pater est»-reglen, legitimering af børn, adoption, forældremyndighed og samkvemsret, forsørgelse af ægtebørn, samt reglerne om børn født uden for ægteskab. Bogen, der er skrevet i en frisk og inciterende form, indeholder mange nye fortolkningsbidrag, som også er af interesse for praksis. Endvidere er det et karakteristisk træk ved bogen, at den overalt søger at trække den historiske og fremmedretlige baggrund op; anmeldelse af J. Trolle i UfR 1954 B, s. 217, Torben Lund i Juristen 1955, s. 107, af C. J. Arnholm i TfR, 1954, s. 432, P. Bruun Nielsen i Fuldmægtigen 1955, s. 69, Nils Beckman i SvJT 1954, s. 598. I 1951 stillede Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legat en prisopgave, hvorefter der ønskedes en undersøgelse af, i hvilken udstrækning de sædvanligt forekommende ordninger af formueforholdet mellem ægtefæller betegner en gennemførelse af de ved ægteskabsloven af 1925 fastslåede nye principper, og i hvilket omfang disse har sat deres præg på praksis m. h. t. gifte personers formueretlige stilling. Der indkom 4 besvarelser, hvoraf den ene fik tildelt medaljen, se UfR 1955 B, s. 126. Den præmierede besvarelse, som var forfattet af sekretær i justitsministeriet MOGENS MUNCH, er i 1955 udgivet i bogform under titlen: »Formueforholdet mellem ægtefæller»; anm. af C. Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1955, s. 288, C. J. Arnholm i TfR 1956, s. 57.
    Landsretssagfører, dr. jur. AXEL H. PEDERSEN har i 1954 udgivet et skrift om »Refusionsopgørelser», der omhandler de retlige spørgsmål, som kan opstå i anledning af den økonomiske opgørelse mellem sælger og køber af en fast ejendom vedrørende ejendommens indtægter og udgifter. Fremstillingen er meget indgående og yder praktikere en god hjælp; anm. af v. Eyben i Juristen 1954, s. 470, Nic. Carstensen i UfR 1954 B, s. 331, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 145. Axel H. Pedersen har endvidere i 1955 udgivet en monografi om »Licitation» (upphandling); en kontraktsafslutningsform, som i Danmark er meget anvendt ved byggeentrepriser. En samlet fremstilling af dette i dansk ret vanskelige, tildels indviklede, retsområde har hidtil været savnet, men har altså nu fået en indgående og kyndig behandling, også historisk og retssammenlignende. Anm. af Storm-Mortensen i UfR 1956 B, s. 45, Robert Bech i Juristen 1955, s. 447, V. Holst-Knudsen i Sagførerbladet 1955, s. 219, C. J. Arnholm i TfR 1956, s. 51, H. Hessler i SvJT 1956 s. 519.

 

1 Nærmest foregående oversigt, omfattende årene 1950—53, se 1954 s. 542.34—563004. Svensk Juristtidning 1956

530 ANDERS VINDING KRUSE    I 1953 udskrev Københavns Universitet en prisopgave, hvorefter der ønskedes en kritisk vurdering af de sædvanlig anvendte forfaldsklausuler i pantebreve på grundlag af kontraktspraksis og retspraksis. Sekretær i justitsministeriet HALVOR LUND CHRISTIANSEN fik guldmedaljen for en udmærket besvarelse, som i 1954 blev udgivet i bogform under titlen: »Forfaldsklausuler i pantebreve»; anm. af v. Eyben i UfR 1955 B, s. 36, C. J. Arnholm i TfR 1955, s. 413, Henrik Hessler i SvJT 1955, s. 641. I 1954 udgav prof. ANDERS VINDING KRUSE en monografi om »Misligholdelse af ejendomskøb». Bogen gennemgår de forskellige misligholdelsesformer og deres retsvirkning fra henholdsvis sælger og købers side. Derudover behandler et særligt afsnit spørgsmålet om, hvorvidt køberen også kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod sælgerens sælger (hjemmelsmand), dersom misligholdelsen har sit udspring hos denne (»springende regres»). Endvidere indeholder bogen et slutningsafsnit, der behandler ansvar og pligter, som påhviler sagførere, ejendomsmæglere og andre medvirkende ved ejendomshandler. Anm. af v. Eyben i Juristen 1954 s. 471, Knud Illum i UfR 1954 B, s. 316, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 334, A. G. Laugesen i Fuldmægtigen 1955, s. 14, Lennart Vahlén i SvJT 1956, s. 50, Karsten Gaarder i TfR 1956, s. 170.
    Inden for forsikringsretten har A. DRACHMANN BENTZON og KNUD CHRISTENSEN fuldført 2. udgaven af den meget påskønnede kommentar til forsikringsaftaleloven ved i 1954 at udsende »2. del», omfattende F. A. L. §§ 59—133; anm. af A. Jacobi i UfR 1955 B, s. 103, Preben Neergaard i Juristen 1955, s. 287, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 397, Jan Hellner i SvJT 1956, s. 107, Johan Løken i TfR 1953, s. 340. I 1918 udgav V. L. Faber en håndbog i dansk ulykkesforsikringslovgivning. I de senere år har en ny udgave været savnet, men dette er nu blevet afhjulpet i 1954 ved udgivelse af en håndbog: »Ulykkesforsikringsloven» af chefen for Ulykkesforsikringsdirektoratet A. BIRKMOSE med bidrag af en række medarbejdere; anm. af A. Johannesson i NFT 1955, s. 85.
    Inden for selskabsretten har ERNST DYRBYE i 1955 udgivet et skrift om »Retsforholdet mellem andelsforeninger og deres medlemmer», (udsendt af Fællesbanken — ikke i boghdl.). Anm. af A. Jacobi i UfR 1955, s. 306, Th. Gjerulff i Juristen 1955, s. 428. Endvidere er H. B. KRENCHEL'S kommentarudgave af aktieselskabsloven »Håndbog i dansk aktieret »udkommet i 2. udgave ved ESTRID JACOBSEN, 1954; anm. af O. A. Borum i Juristen 1954, s. 368, A. Jacobi i UfR 1954 B, s. 231, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 312. Den 15. april 1955 gennemførtes en ændret lejelov. Loven foreligger nu i en omfattende kommentarudgave ved dommerfuldmægtig ARNE FREDERIKSEN og landsretssagfører KNUD EHLERS, en noget mindre kommentarudgave af loven er udgivet af dommer IB LUNØE; begge kommentarudgaver er anmeldt af A. Gøtzsche i Juristen 1955, s. 401.
    I 1954 udgav prof. FR. VINDING KRUSE to skrifter med emner fra erhvervsret og prislovgivning, nemlig »En rationel lovordning om erhvervsorganisationerne og priser og lønninger» og »Trustlovkommissionens betænkning og lovforslaget om tilsyn med monopol- og konkurrencebegrænsning». Sidstnævnte skrift fik væsentlig indflydelse på den

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1954—55 531endelige udformning af monopolloven af 31. marts 1955 som permanent afløser den hidtidige kriseprægede prislovgivning. Loven foreligger nu i en kommenteret udgave ved STEEN RICHTER, anm. af Bent Christensen i UfR 1956 B, s. 28. Endvidere foreligger arbejderbeskyttelsesloven af 11. juni 1954 kommenteret ved ERIK DREYER.
    2. Retshistorie, almindelig, retslære, fremmed ret. Af retshistoriske bøger må først nævnes prof. STIG IUUL'S interessante og indgående undersøgelse af forarbejderne og kilderne til Danske Lov: »Kodifikation eller kompilation. Christian V's Danske Lov på baggrund af ældre ret», Københavns Universitets festskrift 1954. Afhandlingens hovedresultat rokker ikke så lidt ved den nationale stolthed, som D. L. hidtil har været omgærdet af, idet undersøgelsen godtgør, at lovbogen i betydeligt videre omfang end hidtil antaget kun har været en kompilation af tidligere — tildels forældede — retsregler, og ikke nogen selvstændig kodifikation. Anm. af Thøger Nielsen i UfR 1955 B, s. 183. Dr. jur. C. W. WESTRUP har i 1954 fortsat sin »Introduction to early Roman Law, Comparative sociological studies» med udsendelse af Vol. V: »Sources and Methods», og fhv. højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN har samme år udgivet sine erindringer: »I Justitia's tjeneste».
    I 1954 har prof. SVEN CLAUSEN udgivet et inciterende og personligt præget skrift: »Essays om naturret»; anm. af Arnholm i TfR 1955, s. 85. Den meget benyttede »Juridisk ordbog» er i 1954 udkommet i en forøget 3. udgave ved prof. O. A. BORUM og prof. STIG IUUL; anm. af J. L. Frost i UfR 1955, s. 24, Arnholm i TfR 1955, s. 329, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1955, s. 17, Sten Rudholm i SvJT 1955, s. 185. Endelig har højesteretssagfører TH. THORSTEINSSON i 1954, udsendt en ny — IV samling — af sine bekendte essays: »Fra fremmede retssale»; anm. af L. le Maire i Juristen 1955, s. 31, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 356, Sten Rudholm i SvJT 1955, s. 339.
    3. Kriminalret, kriminologi, retssociologi. Inden for dansk strafferetlig litteratur må opmærksomheden først og fremmest henledes på, at prof. (nu Folketingets ombudsmand) STEPHAN HURWITZ i 1955 har fuldført sit store værk: »Den danske kriminalret» ved udsendelsen af »Speciel del». Fremstillingen indeholder et meget righoldigt materiale, som forf. har klaret at koncentrere på bogens 543 sider. Alligevel er det lykkedes Hurwitz at give en levende og letlæselig fremstilling af det mylder af forskelligartede retlige problemer, der knytter sig til området. Siden Goos' værk fra 1896 har der ikke været udgivet nogen »speciel dei» i Danmark, hvilket i særlig grad har været savnet siden vi i 1930 fik den nye straffelov. Dette savn er nu afhjulpet på en måde, der vil vække glæde både hos praktikere og teoretikere. Foreløbig har bogen, som også skal anvendes ved universitetsundervisningen, kun været anmeldt af Torkild-Hansen i Sagførerbladet i 1956, s. 75.
    I 1954 udgav prof. ALVAR NELSON, under medvirken af ERIK CHRIStensen og KIRSTEN SEIBÆK et skrift om »Hæfte. En studie over anvendelsen af priviligeret frihedsstraf» (i Acta Jutlandica's samfundsvidenskabelige serie). Afhandlingen er en kriminologisk undersøgelse, der godtgør, at denne særlige priviligerede form for kortere frihedsstraffe i Danmark uden skade kan opgives, hvilket også bør anbefales som led i de internationale bestræbelsesr for en uniformering af straf

532 ANDERS VINDING KRUSEfene. Anm. af v. Eyben i Juristen 1955, s. 40, Carl Holmberg i SvJT 1955, s. 115. Lektor, dr. jur. KARL O. CHRISTIANSEN har i 1955 udgivet en kriminalsociologisk undersøgelse: »Landssvigerkriminaliteten i sociologisk belysning». Afhandlingen, for hvilken forf. erhvervede doktorgraden, er anmeldt af v. Eyben i Juristen 1955 s. 269, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1955, s. 165, Johs. Andenæs i NTfK 1955, s. 358, Ivar Agge i SvJT 1956 s. 193. Endvidere har samme forf. sammen med KAREN BERNTSEN i 1955 udgivet: »Mandlige arresthusfanger i Københavns fængsler. En undersøgelse og et experiment.» Udgivet af Direktoratet for fængselsvæsenet, anm. af Knud Waaben i Juristen 1955, s. 496, Ivar Agge i SvJT 1956, s. 428. Endelig har fhv. generalauditør VICTOR Purschel og auditör G. BENT PURSCHEL i 1955 udgivet 3. rev. udg. af kommentaren til »Militær straffelov og Militær retsplejelov samt lov om talsmænd og klageadgang for menige af det militære personel». Anm. af Th. Sanders i Fuldmægtigen 1955, s. 144.
    4. Forvaltningsret, procesret.forvaltningsrettens område er der i 1954—55 udgivet en meget indgående »Håndbog for danske kommuner I—III.» skrevet af en række specialister under redaktion af N. MØLLMANN og S. A. HJERMOV; anm. af Max Sørensen i UfR 1955, s. 286, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1955, s. 13 og 267. Et lignende, men noget mindre, værk: »Danmarks kommunale styre I—III» er udgivet i 1955 under redaktion af Wm. S. RASMUSSEN og TAGE MORTENSEN; anm. af Torkild-Hansen l. c. 117.
    Inden for procesretten har prof. ERWIN MUNCH-PETERSEN i 1955 udsendt en længe savnet ny udgave af »Skifteretten I, konkurs»; 2. halvbind skulle have været udsendt i indeværende forår men dette forhindredes på grund af Munch-Petersens pludselige død. I 1954 udskrev Københavns Universitet en prisopgave, hvorefter der ønskedes en undersøgelse af, med hvilke retsmidler en pligt til undladelse kan gøres gældende og af betingelserne for sådanne retsmidlers anvendelse. Landsretssagfører KNUD EHLERS fik guldmedaljen for en besvarelse, som i 1955 blev udgivet under titlen: »Håndhævelse af undladelsespligter»; anm. af Knud Illum i UfR 1956 B, s. 15, T. Tamm i Juristen 1956, s. 84 og L. Welamson i SvJT 1956 s. 517.
    5. Statsforfatningsret, folkeret, international privatret. I 1953 (den 5. juni) fik Danmark som bekendt en ny grundlov, der på mange punkter indførte helt nye statsforfatningsretlige ordninger, som ventede på en retsvidenskabelig behandling. En sådan forelå allerede året efter fra prof. POUL ANDERSENS hånd ved udgivelsen af »Dansk statsforfatningsret». Det 809 sider store værk indeholder en meget grundig og velafbalanceret behandling af den nye grundlov og må betegnes som intet mindre end en åndelig kraftpræstation. Statsforfatningsretten er jo efter sin natur et af de retsområder, hvor det politiske islæt er stærkest. Men Poul Andersen har haft en lykkelig evne til at »objektivere» sine statsretlige fremstillinger, så de nyder almindelig anerkendelse i alle kredse. Dette gælder ikke mindst det foreliggende værk, hvor opgaven har været særlig vanskelig som følge af det politiske røre, grundlovsspørgsmålet gav anledning til. Der er al mulig grund til at lykønske både forf. og nordisk retslitteratur til værket. Anm. af Ernst Andersen i UfR 1955, s. 196, Poul Meyer i TfR 1955, s. 345, Erik Harder i NAT

 

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1954—55 5331954, 323, Hilding Eek i SvJT 1956 s. 188. Det var en meget fortjent anerkendelse, da Poul Andersen i 1955 fik tildelt Den Anders Sandøe Ørstedske Hædersmedaille, som kun har været givet 13 gange i de 100 år, medaillen har eksisteret; se UfR 1956 B, s. 17.
    I 1955 har lektor POUL MEYER udgivet et skrift om »Nordisk folkestyre. Nogle hovedtræk af dansk, norsk og svensk statsstyre». Fremstillingen har ingen egentlig videnskabelig prætention, men giver en levende og inciterende orientering i de tre nordiske landes statsstyre, som hidtil har været savnet i dansk retslitteratur. Bogen er anmeldt af Håkan Strömberg i SvJT 1956 s. 113.
    Til brug for universitetsundervisningen i folkeret har prof. ALF Ross og lektor Isi FOIGHEL i 1954 udgivet en »Studiebog i folkeret». Bogen, der navnlig indeholder en samling af vigtige internationale retsafgørelser, er inspireret af den amerikanske casebook-undervisningsmetode, og er således lidt af et eksperiment. Det må meget håbes, at eksperimentet lykkes, da det var ønskeligt om den amerikanske metode fik sin plads i undervisningen som supplement til den traditionelle. Anm. af Allan Philip i Juristen 1955, s. 167, Torsten Gihl i SvJT 1956, s. 40. Et av den internationale privatrets vanskelige problemer er i 1954 blevet behandlet af TORBEN SVENNE SCHMIDT i hans bog: »Kvalifikationsproblemet i den internationale privatret». Afhandlingen, som indbragte sin forfatter Københavns Universitets guldmedalje, er anmeldt af Åke Malmström i TfR 1955, s. 95, Erik Siesby i NTfIR 1954, s. 73, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 190, Hj. Karlgren i SvJT 1954, s. 497.
    6. Lovudgaver, domssamlinger, betænkninger m. v. Den kommenterende samling af de vigtigste love, »Karnovs Lovsamling» er i 1955 blevet fornyet ved udsendelsen af 5. udgave i to bind. Kommentarerne er forfattet af en lang række specialister under redaktion af professorerne STEPHAN HURWITZ og W. E. v. EYBEN Det nyttige lovværk, som suppleres årligt, er anmeldt af Erwin Munch-Petersen i Juristen 1955, s. 499, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1955, s. 179, A. Jacobi i UfR 1955, s. 303. Højesteretsdommer V. TOPSØE-JENSENS årlige udgave af »Dansk lovregister» er efter hans død forsat af HANS og NIELS TOPSØEJENSEN.
    Serien »Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager» er i 1954 fortsat af civildommer A. BACH med en udgave, der omfatter tiåret 1943—1952. Oversigten omfatter ligesom den forrige alle domme, som er refereret i de gængse domssamlinger, men den har det fortrin i forhold til tidligere, at den i langt højere grad har medtaget oplysninger om straffens udmåling. Anm. af Stephan Hurwitz i NTfK 1955, s. 81, Erwin Munch-Petersen i Juristen 1955, s. 32, Nic Carstensen i UfR 1954, s. 340, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 376. Af personalhistoriske skrifter må nævnes A. FALK-JENSEN og H. HJORT-NIELSEN: »Candidati og examinati juris 1736—1936, candidati politices 1852—1936 og candidati actuarii 1922—1936, I, 1954.» Anm. af K. Robberstad i TfR 1955, s. 220, Torkild-Hansen i Sagførerbladet 1954, s. 33, Martensen-Larsen i NAT 1954, s. 327.
    I perioden 1954—55 er der fremkommet et betydeligt antal lovbetænkninger. Af vigtigere kan nævnes: Bet. om videnskabernes fremme

534 DANSK JURIDISK LITTERATUR 1954—55i Danmark ved foranstaltninger fra statens side II (1954) og III (1935), (I kom i 1948). Bet. angående revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer (1954). Bet. angående andringer af svangerskabslovgivningen m. v. (1954). Bet. vedrørende fuld grundskyld (1954) indebærer et forsøg på at føre Henry George's teorier om inddragelse af de samfundsskabte jordværdistigninger ud i livet ved gennemførelse af en særlig grundskat, der tager sigte på en ekspropriation af værdien af al privatejet jord. Der eksisterer iøvrigt allerede en sådan lovgivning i Danmark, omend af langt mindre radikalt indhold (nemlig grundstigningsskyldloven af 1950). Bet. om ændring af reglerne om adoption (1954). Bet. angående de offentlige veje (1955). Bet. om folkepension (1955). Bet. om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab. Bet. angående realkreditten i fast ejendom på Færøerne (1955) drejer sig navnlig om indførelse af tinglysnings- og matrikulssystemet på Færøerne. Bet. afgivet af byggelovsudvalget af 1948, der indeholder forslag til almindelige byggebestemmelser uden for København og Fredriksberg (1955).
    Til sidst — og lidt uden for programmet — skal nævnes, at landsretssagfører JØRGEN COLD i 1955 har udsendt en samling anekdoter og forensiske vitser: »Juristhistorier», med tegninger af den danske vittighedstegner Herluf Jensenius. Det er en fornøjelig lille bog, der bekræfter, at også humoren kan trives i fru Justitia's urtegård.

 


Anders Vinding Kruse