NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 535    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1955 tre møter hvor det bl. a. ble holdt foredrag av overrettssakfører Per Løken (»Om ansvar i naboforhold») og direktør Reidar D. Holmsen (»Har sparerne krav på rettsbeskyttelse?»). Pr. 1. desbr. 1955 hadde foreningen 850 medlemmer, hvorav 72 selskaper og institusjoner. Styret var i 1955 det samme som tidligere. Formann og sekretær var henholdsvis direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl og høysterettsadvokat Trygve Edler Christensen, Oslo.

 

J. T. B.

 

    Den Norske Dommerforening holdt ordinært årsmøte i Oslo 5. september 1955. Ekspedisjonssjef G. Sverdrup-Thygeson holdt foredrag om »Nye rettningslinjer for fri rettshjelp» og byrettsdommer C. J. Fleischer holdt foredrag om »Særtrekk ved den militære strafferett». Høyesterettsdommer Marius Nygaard gikk med på å bli stående som formann ett år til og ble enstemmig gjenvalgt. Foreningens sekretær er byrettsdommer Bretteville.
 

J. T. B.

 

    Den Norske Sakførerforening hadde 14. og 15. juni 1955 representantskapsmøte i Hamar. Som ny formann fra 15. juli 1955 ble valgt høyesterettsadvokat Finn Arnesen, Oslo. Foreningens fast ansatte sekretær (generalsekratær) var i 1955 som tidligere bøyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. På representantskapsmøtet ble besluttet å oppstille følgende prisoppgave: »Prosedyreteknikk, herunder parts- og vitneavhøring» med belønning et diplom og kr. 5 000:—. Hovedstyret arrangerte i dagene 17.—19. oktober 1955 i Oslo et kurs i emnene skatt av årets inntekt, jord- og skogbruksligningen og regnskapsanalyse. I kurset deltok 118 medlemmer. — Sakførerforeningen hadde pr. 31. mars 1956 i alt 1 470 aktive og 168 passive medlemmer.
    Oslo Krets av foreningen hadde årsmøte 22. febr. 1955. Formann og sekretær var i nevnte år henholdsvis høyesterettsadvokat Eiliv Fougner og overrettssakfører Erik Gjems-Onstad. På medlemsmøtene ble bl. a. holdt foredrag av høyesterettsadvokat Sven Arntzen om »Det rettslige ansvar for styremedlemmer i aksjeselskaper», Sir Hartley Shawcross om »Law in international affairs» og høyesterettsadvokat Herm. Otto Krefting om »Overgangsreglene til skatt av årets inntekt». Videre innledet på et møte høyesterettsdommerne C. Stub Holmboe og Reidar Skau og høyesterettsadvokatene Chr. L. Jensen og Knut Blom til diskusjon om reformer i prosedyren for Høyesterett, likesom det på et annet møte ble holdt en rundebordskonferanse av dommere og advokater m. fl. til drøftning av temaet: »Hva kan gjøres for å påskynne saksbehandlingen ved våre domstoler». I vårsemestret 1955 arrangerte kretsen forelesninger av ligningsdirektør Torgersen om »En gjennomgåelse av de viktigere skattedommer i 1954», dommer Carl J. Sørensen om »Aktuelle spørgsmål i husleieforhold», overrettssakfører Eivind Mørch Bade om »Skattelovens næringsbegrep, belyst ved retts- og ligningspraksis», høyesterettsadvokat Knut Henriksen om »Arbeidsrett og tariffer», direktør, overrettssakfører Leif Hartsang om »Prisbestemmelser og skattebestemmelser ved omsetning av fast eiendom» og priskontrollsjef Rudolf Monn om »Aktuelle spørsmål i forbindelse med Oslo Kontrollnemnds virksomhet idag». Blandt de saker kretsstyret behandlet i 1955 gjaldt 18 uttalelser i salærspørsmål og 5 uttalelser om god sakførerskikk. Kretsen hadde pr. 31. desbr. 1955 684 aktive og 93 passive medlemmer.

 

J. T. B.