Svenska kriminalistföreningen höll årsmöte d. 11 maj 1956 i Stockholm. De övriga nordiska kriminalistföreningarna representerades av landsdommer Theodor Petersen, Danmark, docenten Inkeri Anttila, Finland, och universitetsstipendiat Anders Bratholm, Norge. Vid årsmötet diskuterades »Juristutbildningen och straffrättskipningen» med inledningsanförande av Lunds universitets rektor prof. Ragnar Bergendal.
    Vid årsmötet omvaldes till ordf. i föreningen överdirektören Hardy Göransson och till styrelseledamöter prof. Ivar Agge, justitierådet Nils Beckman, riksåklagaren Maths Heuman, hovrättsassessorn Carl Holmberg, chefläkaren Gustav Jonsson, advokaten Hugo Lindberg, statsåklagaren Gustaf Persson, lagbyråchefen Sten Rudholm, fångvårdsdirektören Gunnar Rudstedt och prof. Ivar Strahl. Till ny ledamot i styrelsen efter borgmästaren Erik Bendz, vilken avsagt sig, valdes prof. Gösta Rylander. Inom styrelsen har Beckman utsetts till v. ordf. och Holmberg till sekr. och kassaförv.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte d. 11 och 12 maj 1956 i Malmö. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, samt till styrelseledamöter stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, Robert Clémentz, Borås, R. A. Seevers, Göteborg och Bengt Resare, Umeå. Till styrelsesuppl. omvaldes likaledes stadsfiskalen E. Gamstedt, Malmö, och t. f. bitr. stadsfiskalen Ture Aldén, Sthm.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av t. f. professor Tore Strömberg om åtalspreskription samt studiebesök hos kriminalpolisen i Köpenhamn. — Antalet medlemmar är 62.

 

    Sven Erik Samuel Larsson avled d. 17 april 1956. Han var född i Visby d. 3 maj 1910 samt avlade studentex. i Halmstad 1928, fil. kand.ex. i Lund 1929 och jur. kand.ex. där 1935. 1944 blev han jur. doktor på en avhandling om personligt betalningsansvar för inteckning. Han blev fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1944 och assessor 1949.

 

    Ernst Fredrik Ljungberg avled d. 23 april 1956. Han var född i Norrköping d. 3 juni 1864 samt avlade mogenhetsex. där 1883 och hovrättsex. i Uppsala 1891. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Nedre justitierevisionen och var under åren 1902—1931 notarie i Svea hovrätt. Han var en av de »gamla» vice häradshövdingarna (se SvJT 1942 s. 657).

 

    Gustav Adolf Ekeroth avled d. 7 maj 1956. Han var född i Oslo d. 21 okt. 1904 samt avlade studentex. i Saltsjöbaden 1923 och jur. kand.ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring och anställning på advokatbyrå drev han från 1934 egen advokatverksamhet i Boden. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1938.