DÖDSFALL 543    Nils Olof Ericson avled. d. 9 maj 1956. Han var född i Flen d. 16 juli 1881 samt avlade mogenhetsex. i Nyköping 1900 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1907. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt och i domsagor blev han polisnotarie i Hälsingborg 1912, polismästare i Örebro 1920 och rådman där 1931. Han avgick med pension 1948.

 

    Thure Thuresson Essén avled d. 23 maj 1956. Han var född i Stockholm d. 11 febr. 1895 samt avlade studentex. där 1912 och jur. kand.ex. 1915. Efter tingstjänstgöring och anställning på advokatbyrå blev han delägare i advokatbyrå i Stockholm 1930 och drev sedan 1949 egen advokatverksamhet. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1921.

 

    Axel Gabriel Ekelund avled d. 26 maj 1956. Han var född i Ljungby d. 10 maj 1865 samt avlade mogenhetsex. i Växjö 1886 och hovrättsex. i Lund 1889. Efter tjänstgöring i domsagor blev han registrator i Nedre justitierevisionen 1912. Han avgick med pension 1932. Han var en av de »gamla» vice häradshövdingarna (se SvJT 1942 s. 657).

 

    Gunnar Per Olof Fogelqvist avled d. 14 juni 1956. Han var född i Gudhem, Skaraborgs län, d. 21 febr. 1883 samt avlade mogenhetsex. i Skara 1902 och hovrättsex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt var han verksam som advokat i Stockholm 1909—1915. Under åren 1915—1947 drev han egen advokatbyrå i Sundsvall. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1917.

 

    Ernst Aderlund avled d. 19 aug. 1956. Han var född i Naum, Skaraborgs län, d. 24 aug. 1893 samt avlade studentex. i Skara 1914 och jur.kand.ex. i Stockholm 1921. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han advokatfiskal i hovrätten 1932 samt utnämndes till häradshövding i Härjedalens domsaga 1938. Från 1949 var han häradshövding i Nordals, Sundals och Valbo domsaga.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    31 juli 1956 utnämnt t. f. byråchefen i justitiedep., e. o. kanslisekr. där Harriet Stangenberg till förste kanslisekr. i dep:et;
    s. d. förordnat e. o. kanslisekr. i jordbruksdep. Nils Grass att fr. o. m. 1 aug. 1956 t. v. uppehålla en förste kanslisekr.bef. i justitiedep.;
    s. d. förordnat assistenten vid fångv.anstalten å Långholmen Gunnar Berg till e. o. förste kanslisekr. i justitiedep. fr. o. m. 1 aug. 1956.
    s. d. förordnat byråsekr. hos soc.styr. Gunnar Holmgren till e. tjänsteman i Cg 29 i justitiedep. fr. o. m. 1 aug. 1956.
    Dep.chefen har
    7 juli 1956 förordnat förste byråsekr. Madeleine Hilding och Torgny Lindberg att såsom experter biträda fångv.styr. vid upprättande av prognoser betr. brottsligheten, främst ägnade att bedöma den väntade beläggningen på fångvårdens anstalter;
    23 juli 1956 förordnat just.rådet Nils Beckman, ordf., led. av riksdagens I kamm., cementgjutaren Emil Ahlkvist, led. av riksdagens II kamm., prof. Elis Håstad, andre v. talmannen, hemm.ägaren Gunnar Lodenius och led. av riksdagens II kamm., häradshövd. Erik Alexanderson att såsom sakkunniga verkställa ytterligare utredn. ang. justitieombudsmannens tillsynsbefogenhet;
    s. d. förordnat just.rådet Gunnar Bomgren, ordf., överdir. och prof. Karin Kock Lindberg, prof. Carl Ivar Ståhle och byråchefen Åge von Zweigbergk att såsom sakkunniga verkställa utredn. rör. rätten till släktnamn och därmed sammanhängande frågor (se s. 541);

544 PERSONALNOTISER    s. d. förordnat lagbyråchefen Per Bergsten, ordf., prof. lvar Agge, prof. Gunnar Boalt, överläkaren Bo Gerle, prof. Torsten Husén och chefläkaren Gustav Jonsson att såsom sakkunniga verkställa en undersökning av ungdomsbrottsklientelet med syfte att klarlägga orsaken till kriminaliteten;
    s. d. förordnat underståthållaren Martin Wahlbäck, f. d. med.rådet Peder Björck, led. av riksdagens I kamm. Rudolf Boman, läkaren vid Psykiatriska sjukhuset i Sthm Ingmar Flodström, led. av riksdagens II kamm. Hans L. Gustafsson, borgm. Nils Rappe och prof. Gösta Rylander att såsom sakkunniga utreda frågan om omorganisation och effektivisering av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet;
    25 juli 1956 uppdragit åt fångv.styr.utredn. (se SvJT 1955 s. 671) att jämväl verkställa översyn av organisationen och arbetsförhållandena inom ungdomsfängelsenämndens och interneringsnämndens kanslier.