Ur nordiska tidskrifter 1955.
    Arkiv för Sjorett. B. 2. H. 4. GUSTAV WIIG, Mottakskonnossementet efter norsk sjørett, s. 321—450. — JAN FRØYSTEIN HALVORSEN, Skipper-rederens rett til ansvarsbegrensning for nautiske feil, s. 451—461.
    Från departement och nämnder. Nr 17. JOHN COLLETT, Kontrollstyrelsen och rusdrycksreformen, s. 317—322. Nr 19. Y. LINDER, Hyresregleringens avveckling, 
s. 360—366.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 4. HÅKAN STRÖMBERG, Om kombination av straff och vite, s. 197—212. — REINO KUUSKOSKI, Den finska lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden, s. 213—223. — J. GRANÉR, Bör 199 § konkurslagen bibehållas?, 
s. 228—230.

 

LITTERATURNOTISER 55    Juristen. Nr 36. HENRIK TAMM, Nogle bemærkninger om forberedelse af borgerlige landsretssager ved underret, s. 365—375. — Juridisk litteratur i april kvartal 1955, s. 386—392. Nr. 38. THØGER NIELSEN, Bevillingsklausuler, s. 393—401. Nr 40. KAY LYNÆS, Kan udækkede kreditorer i et likvideret aktieselskab rejse krav overfor aktionærerne?, s. 409—414. — ERIK HASTRUP, Anmeldelse af fordringer i dødsboer, der er sluttet uden egentlig skiftebehandling, s. 415—422. — B. TIDEMAND PETERSSON, Om lægers erstatningsansvar, s. 422—428. Nr 42. FR. VINDING KRUSEOm speditørens tilbageholdsret, s. 433—443. — LOUIS LE MAIRE, Mere om lægers erstatningsansvar, s. 443—446.
    Juristnytt. Nr 14. GÖRAN WALDAU och STIG SOHLBERG, Ordning och auktoritet, s. 240—242. Nr 16. CARL SVENNEGÅRD, Goda tider — dåliga vanor, s. 268—272. — GUDMUND ERNULF, Ökad cirkulation mellan statliga och kommunala domstolar?, 
s. 277—279. — Ur hyresrådets praxis, s. 281—284.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 2—3. GÖSTA EBERSTEIN, Om tvångsöverlåtelsen av de tidigare tyskägda varumärkena, s. 61—67. — TORBEN LUNDGrænsen mellem »offentlig» og »privat» inden for ophavsretten, s. 68—86. — HARRY HECTOR, Rättegångsförfarandet i patentmål, s. 87—96. — JOHAN HELGELANDAdministrativ praksis i styret for det industrielle rettsvern, s. 97—100. — Fra dansk domspraksis, s. 107—137. — Ur finsk praxis, s. 137—138. — Fra norsk rettspraksis, s. 139—155. — Ur svensk praxis, s. 155—168.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 4. BENT NEBELONG, Familieformueret og livsforsikring, s. 281—296. — JAAKKO ORAVISTO, Om tvångsindrivning av försäkringspremier enligt finsk rätt, s. 309—314.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 3. PREBEN WOLF, Kan vi forudsige kriminelt recidiv?, s. 193—209. — NILS CHRISTIE, Varetektsfangers forventninger og innstillinger til straff, s. 210—232. — JØRGEN SMITH, Overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, s. 232—245. — HOLGER TRYDE, Forældelse af idomte eller vedtagne bøder, s. 246—250. — NIELS PARELIUS, Den norske høyesteretts straffutmålingspraksis i drapssaker, s. 251—268. — HANS ALOIS HANSEN och KARL TEILMANN, Behandlingen af kriminelle alkoholister, s. 269—277. — AAGE KIRKEGAARD, Om retspsykiatriske planer i Holland, s. 277—280.
    Nordiskt Speditörförbunds Tidskrift. Nr 3. FR. VINDING KRUSE, Om speditørens tilbageholdsret, s. 3287, 3297—3301.
    Norsk Retstidende. Nr 25—28. CARL JACOB ARNHOLM, Ektefellelovens § 26, s. 385—388. — PER AUGDAHL, Efterskrift, s. 388—389. Nr 41—44. JAN NORENBERG, Noen bemerkninger til spørsmålet om prosessutgifter kan bringes til fradrag ved inntektsligningen, s. 641—646.
    Skattenytt. Nr 10. Bo LAGERGREN, Om skattebefrielse för dödsbo, s. 229—239.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 4. STIG JÄGERSKIÖLD, Några statsrättsliga synpunkter på nådeinstitutet, s. 249—269. — C. ARNOLD ANDERSON, Kursbokens roll i den socialvetenskapliga undervisningen vid amerikanska universitet, s. 270— 286. GUSTAF PETRÉN, Nordiska rådet. Sammansättning och arbetsformer m.  m., s. 287—305. — HÅKAN STRÖMBERG, Utvisning och förvisning såsom föremål för nåd, s. 305—311.

    Svensk lantmäteritidskrift. H. 3. KNUT J. MOEN, Hovedtrekk i jordskifteverkets oppbygging og funksjon, s. 162—180. — SIGURD ERIXON, Byar och samfälligheter, 
s. 181—191.
    Svensk Sjöfarts Tidning. Nr 31. OLOF BRUUN, Haagreglerna och redares ansvar vid lossning, s. 1272—1275, 1286—1292.
    Svensk skattetidning. H. 7. STEN WALBERG, De nya sekretessbestämmelserna, 
s. 227—233. — BÖRJE VILLARD, Rätt till avdrag för utländska skatter, s. 234—247. 
— H. THEMPTANDER, Konkursbo icke skattskyldigt, s. 248—252.
    Tiden. H. 8. ARNE BRODD, Administratörer eller lagtolkare i förvaltningen?, s. 472—476. — GUSTAF ÅKERMAN, Skall den socialvetenskapliga utbildningen försämras?, s. 477—480.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 2. ÅKE LINDQVIST, GUNNAR MARNELL och STEN LILLIEHÖÖK, Eftervården av de förvarade, s. 25—28.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 3—4. GUNNAR BOMGREN, Advokat och domare under förberedelse i civilmål, s. 137—148. — A. HEMMING-SJÖBERG, Advokats ansvar för kommissionsombud, s. 149—164. — TORE FLODIN, Om underhållsbidrag ur kvarlåtenskap, s. 165—171. — SVEN G. LEVANDER, Något om advokatyrkets lönsamhet, s. 172—176. — Försvararen och förundersökningen. Uttalanden av justitieombudsmannen jämte reflexioner av HOLGER WIKLUND, s. 185—206. — 
SVEN COLLEEN och PER AXEL "WESLIEN, Arvoden på procentbasis, s. 260—275.

 

C. H.