Ur nordiska tidskrifter 1956
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1. GUNNAR WEJLE, Förutsättningar för s. k. tvångsundersökning av tjänsteman, s. 1—28. — ÅKE VICTORIN, Illojal maktanvändning, s. 29—58. H. 2. HALVAR G. F. SUNDBERG, Taxeringsprocessen och »skattenazismen», s. 91—106. — PETER WESTERLIND, Några ord om sparbankerna och det allmänna, s. 107—119. H. 3. K. G. A. SANDSTRÖM, K. M:ts dispensrätt i skatteärenden samt dess förhållande till skattemyndigheternas kompetens, s. 153—178. — FRITZ KAIJSER, Något om närvaro-, yttrande-, förslags- och beslutanderätt i fullmäktige och nämnder, s. 179—208.
    Juristen. Nr 18—19. HUNO VON HOLSTEIN, Træk af den retslige udvikling i Østtyskland, s. 151—170. — Nr 21. PALLE DIGE, Bemærkninger til »Overskudsbegrebet i aktieselskabsloven», s. 181—183. Nr 23—24. J. L. FROST, Om Affattelse af Domme i borgerlige Første-Instans-Sager, s. 195—234. Nr 26. ANDERS VINDING KRUSE, Bevisproblemer ved ejendomskøb, s. 235—252. Nr 31. W. E. VON EYBEN, Interessentskab og sameje, s. 263—270.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3—4/1955. GUNNAR HECKSCHER, Regering och förvaltning, s. 233—255. — B. G. TOFT-NIELSEN m. fl., d:o s. 256—280. — J. H. ZEUTHEN, Tilsyn med kommunalforvaltningen, s. 281—299. — NIkolai Schei m. fl., d :o, s. 299—327. — V. MERIKOSKI, Jäv i förvaltningen, s. 329—350. — OLE WESTERBERG m. fl., d:o, s. 350—376. — AUDVAR OS, Domstolskontrollen med forvaltningen, s. 378—419. — REINO KUUSKOSKI m. fl., d:o, s.420—451. H. 1/1956. GUNDE LINVALD, Nogle bemærkninger om kollektive arbejdsaftaler i stats- og kommunalforvaltningen, s. 51—75.
    Nordisk kontakt. Nr 10. KURT WESTERHOLM, Färöarna och Åland. Två nordiska självstyrelsesamfund och deras statsrättsliga ställning, s. 1—8.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 25. Fasc. 4. W. SCHÄTZEL, Francisco de Victorias krigsteori og den moderne angrebskrig, s. 143—160. — GEORG COHN, Moralsk oprustning og udenrigspolitik, s. 161—171.
    Norsk Retstidende. Nr 1—4. HARALD LOE, Noen bemerkninger omkring reglene om rettsmidler i saker etter jordskifteloven, s. 1—9. Nr 5—8. MAGNE SCHJØDT, Forholdet mellom Grunnlovens § 105 og skjønnslovens § 57, s.65—67.

586 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1956    Skattenytt. Nr 8—10. Föredrag och diskussionsinlägg vid kurs för ordförande i berednings- och fastighetstaxeringsnämnder, s. 211—372.
    Sociala meddelanden. Nr 5. C.-H. TILLHAGEN, Varifrån härstammar tattarna?, s. 287—299. Nr 6. AXEL ADLERCREUTZ, De s. k. beroende uppdragstagarna och arbetstagarbegreppets utveckling, s. 370—393. Nr 7. JAMES RÖSSEL, Om psykoanalysens räckvidd, s. 440—446. — JOHN TAKMAN, Om ungdomskriminologi, s. 447—456.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 2. S. WETTERLUNDH, Juristernas roll inom administrationen, s. 77—94. — ROLF KARLBOM, Montesqieus maktfördelningslära, s. 95—122. H. 3—4. EDVARD THERMÆNIUS, Myten om Håkansonska förslaget och några andra problem rörande regeringsformens tillkomst, s. 153—181. — HENRIK A. OLSSON, Utrikesutskottets rättsliga ställning med hänsyn till dess befogenhet att mottaga upplysningar jämlikt RO § 37:2, s. 182—197. — SVEN HAMRELL, Youngstown-domen och presidentmakten i USA, s. 198—226. — CURT ROHTLIEB, Gammal och ny statsvetenskap, s. 227—249.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 1. SVEN H. PETTERSSON, Några synpunkter på värdering vid expropriation, s. 5—15. — F. J. B. A., Om fastighetsbildningen i Japan, s. 16—22. — LARS OTTOSON, Rätten till och delningen av utmarkerna på Öland, s. 44—64.
    Svensk Skattetidning. H. 2—3. GUNNAR THOMSEN, Om handelsbolagets skatterättsliga status, s. 9—68. H. 4. HARRY STERNER, De benefika barnreverserna igen, s. 93—98. — CARL W. U. KUYLENSTIERNA, Några värderingsproblem, s. 99—108. — LEIF MUTÉN, Om korsordslösares och andra tävlingsvinnares beskattning, s. 109—116. — OLOF LJUNGBERG, Bestämmandet av värdeminskningsavdrag å skog, s. 117—120. — S. G. EKMAN, Skatteflyktskommitténs förslag till lagstiftning mot barnreverser m. m., s. 133—135. H. 5. GEORG BLOMQVIST, 1956 års vårriksdags beslut ang. skatterna, s. 136—149. — HARRY STERNER, Fastighetstaxering av skog, s. 150—152.
    Svenska Stadsförbundets Tidskrift. H. 9. ERIC WAHLBERG, Socialhjälpslagen, s. 260—267. H. 10. FRITZ KAIJSER, Kommunala besvärsnämnder. s. 285—290.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr. 1. PER LAFQUIST, SUNE OLLDÉN, Bör tillsyn av villkorligt frigivna vara obligatorisk?, s. 1—3.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 2. WILHELM BRODIN, Bör RB 45: 7 ändras?, s. 79—83. — GUNNE BIRKE, Avfattningen av bestämmelse om föremålet för bolagets verksamhet i bolagsordningen för aktiebolag, s. 84—91. —LARS-ERIK FORSSMAN, Frånskild hustrus rätt till SPP:s och annan familjepension, s. 92—97. — CURT EKDAHL, Om fullmakt vid exekutiv auktion, s. 98—102. — ARTHUR BOSTRÖM, Internationell kodex i yrkesetik för advokater, s.103—109. — E. THOMASSON, Processkostnaderna, s. 110—112. — Från praxis i arvodesärenden, s. 119—124.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 1—2. B. C. CARLSONOm minderårigas skadeståndsansvar, s. 7—36. — BERNDT GODENHIELM, Värderingen av arvejordsvederlag, s. 37—69. — L. E. TAXELL, Om förutsättningarna för säljarens skadeansvar när godset har fel, s. 80—97.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 2. KRISTEN ANDERSEN, Alf Boss' angrep på mine »Essays», s. 85—88. — CARL JACOB ARNHOLM, Noen strøtanker om ekspropriasjon, s. 89—101. — B. BERGER, Til almenningsretten, s. 102—127. — PER LINDEGAARD, Sikkerhedsrettigheder i løsøre og fordringer efter amerikansk ret, s. 128—155. — THOMAS MAUTNER, Om bestämning av begrepp inom rättsvetenskapen, s. 156—161. H. 3. GIORGIO DEL VECCHIO, »Homo juridicus», Rettens utilstrekkelighet som fullstendig livsnorm, s. 193—217. — KRISTEN ANDERSENOmkring den nordiske rettstankes problem, s. 218—231. — CARL JACOB ARNHOLM, Arverett og foreldelse, s. 232—244. — TORSTEN GIHL, Den prejudiciella frågan och ordre public, s. 245—255. — HALVAR LECH och NILS BECKMAN, Från Sveriges högsta domstol 1955, s. 264—282.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 20. VICTOR HANSEN, Højesteret, s. 85—88. —HANS TOPSØE-JENSEN, Bedsteforældres blodtyper, s. 88—91. Nr 23. JØRGEN LASSEN, Nyere svensk lovgivning vedrørende underholdsbidrag og lidt om praksis i almindelighed, s. 97—101. — BERNHARD GOMARD, Olieforurening af havet, s. 102—114. Nr 26. H. A. SØRENSEN, Påvirkede motorførere, s. 121—136.


C. H.