Skydd för byggnadsminnen. Ett betänkande med förslag om ökat skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader (SOU 1956:26) har d. 4 sept. 1956 överlämnats till justitieministern. Betänkandet har utarbetats av den s. k. byggnadsminnesutredningen och innefattar bl. a. ett förslag till en lag om byggnadsminnen, varmed förstås sådana synnerligen märkliga byggnader, som bevara minnet av gångna tiders byggnadsskick, av historiskt betydelsefulla händelser eller av framstående personer. Enligt lagförslaget skall byggnadsminne bli föremål för vissa i varje särskilt fall fixerade skyddsföreskrifter. Av dessa skall framgå i vilka hänseenden ägaren vid ändringsarbeten och vid vården av byggnaden skall vara skyldig att underkasta sig kulturhistorisk kontroll. För den allmänna uppsikten av byggnadsminnena har utredningen föreslagit ett särskilt organ, benämnt byggnadsminnesnämnden.
    Fastighetsägare och nyttjanderättshavare, som på grund av lagens tillämpning drabbas av ekonomisk förlust, skola enligt förslaget hållas skadeslösa genom ersättning av allmänna medel. Vid sidan av lagen har föreslagits att sådana medel även skola kunna utgå för restaurerings- och underhållsarbeten. Betänkandet innefattar vidare förslag till skattelättnader för dem, som åsamkas dryga kostnader för vård och underhåll av byggnadsminnen.


B. Hj.