608    Justitiedepartementet. K. M:t har 28 sept. 1956 utnämnt e. o. förste kanslisekr. i justitiedep. Bengt Larson till förste kanslisekr. i dep :et fr. o. m 1 okt. 1956.
    Dep.chefen har
    7 sept. 1956 förordnat kanslisekr. i justitiedep. Olle Hellberg till sekr. åt sakkunniga för en undersökning av ungdomsbrottsklientelet (s. 544);
    8 sept. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Bertil Holmquist till sekr. i utredn. ang. justitieombudsmannens tillsynsbefogenhet (s. 543);
    s. d. förordnat jur. kand. Hans Danelius att såsom expert biträda utredn.mannen för en förberedande undersökning för reformering av specialstraffrätten (s. 144) ;
    15 sept. 1956, med motsv. entledigande för t. f. byrådir. hos justitiekanslersämb. Axel Nilsson, förordnat kanslisekr. i justitiedep. Karl Gustaf Grönhagen att såsom expert biträda fideikommissutredn.;
    17 sept. 1956 förordnat ass. Karl Gösta Gårdö till sekr. i utredn. av frågan om en omorganisation och effektivisering av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet (s. 544);
    s. d. förordnat e. o. landsfogdeass. Karl Gustaf Olsson till sekr. åt utredningsmannen för översyn av brottsregistreringen (s. 381) samt förste byråsekr. Sven Rengby och överdir. Gerhard von Sydow att såsom experter biträda utredn.mannen.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 21 sept. 1956 förordnat e. o. bitr. landsfogden i Sthms län Bengt Steen att fr. o. m. 1 okt. 1956 t. v. uppehålla en byråchefstjänst hos riksåkl.ämb.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    21 sept. 1956 förordnat tingsdomaren i Hallands södra domsaga Per Ryding att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr;
    28 sept. 1956 utnämnt ass. i Svea hovrätt Erik Falk, Lars Simonsson, Folke Palmér och Arne Thuresson till rev.sekr. fr. o. m. 1 okt. 1956.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 sept. 1956 förordnat hov.råden i Göta hovrätt Bo Dag och i hovrätten för Övre Norrland Göran Hammarström att t. v. t. o. m. 31 dec. 1956 vara v. ordf. på avd. i resp. hovrätt;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Yngve Linder att t. v. t. o. m. 31 dec. 1956 tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovrätten;
    s. d. förordnat adj.led. i Svea hovrätt Karl-Gerhard Cars, Adolf Åslund och Lars Delin till ass. i hovrätten fr. o. m. 1 okt. 1956.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 21 sept. 1956 beviljat häradshövd. i Västmanlands mellersta domsaga Sven Turén avsked med utg. av nov. 1956;
    28 sept. 1956 beviljat särskilde inskrivn.domaren i Södertörns domsaga Nils Piehl avsked med utg. av mars 1957.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 21 sept. 1956 förordnat envar av e. o. kanslisekr. i justitiedep. Sven Fischier och förste byråsekr. hos fångv.styr. Einar Ruda att t. v. uppehålla en byrådirektörstjänst hos fångv.styr.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 21 sept. 1956 beviljat överläkaren vid sinnessjukavd. vid fångv.anstalten i Malmö Carl Erik Uddenberg avsked med utg. av sept. 1956.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 21 sept. 1956 förordnat skyddskonsulenten i Ce 25 i Göteborgs distrikt Hugo Emanuel Svegland till skyddskonsulent i Ce 27 i samma distrikt fr. o. m. 1 okt. 1956.

 

    Universiteten. För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. pol. mag. Lars A. E. Hjerner 29 sept. 1956 vid Sthms högskola på avhandlingen »Främmande valutalag och internationell privaträtt. Studier i de främmande offentligrättsliga lagarnas tillämplighet».

 

Trycklov 23/10 1956