ROLF BROBERG, INGVAR LINDELL, YNGVE SAMUELSSON. Den allmänna sjukförsäkringen. Sthm 1956. Norstedt. 483 s. Kr. 24,00.

    Den redan av 1946 års riksdag antagna lagstiftningen om allmän sjukförsäkring hade omarbetats i väsentliga delar innan den med 1955 års ingång

640 LITTERATURNOTISERträdde i kraft. Bl. a. hade tillkommit bestämmelser om moderskapshjälp och om tillhandahållande av kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel. Betydande ändringar hade även föranletts av den under väntetiden utarbetade lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring. Sjukförsäkringsreformen och av denna aktualiserade spörsmål behandlas här av byråchefen ROLF BROBERG, statsrådet INGVAR LINDELL och generaldirektören YNGVE SAMUELSSON med förklaringar till de särskilda författningsrummen i huvudsak hämtade från förarbetena. Till det omfattande materialet har såsom bilagor fogats förteckning över de allmänna sjukkassorna, provinsial läkartaxa, landstingsläkartaxor, m. m.
 

S. F.