KYÖSTI HAATAJA. Vesioikeus II. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 72. Borgå 1955. Werner Söderströms förlag. XV + 494 s.

 

    F. professorn K. HAATAJA fortsätter här sitt stora vattenrättsliga arbete, varav den första delen utkom år 1951 (se SvJT 1952 s. 308).
    Förf. har funnit det erforderligt att inledningsvis ge dels en översikt över äganderätten och dess begränsningar i skilda vattenrättsligt relevanta hänseenden, dels en analys av principen om, som det heter, oföränderligheten av vattnets naturliga läge. Framställningen fördelar sig därefter på fyra huvudavdelningar med rubrikerna »Allmänbruk»1 (43 s.), »Kungsådra» (79 s.), »Hamnar och kanaler» (5 s.) samt »Flottning» (229 s.).
    Arbetet var ursprungligen tänkt som en trilogi. Verkets andra del visade sig emellertid bli så omfångsrik, att den av praktiska skäl ansågs böra delas i två. Del III — som lär föreligga i manuskript — kommer att innehålla den egentliga lukrativa vattenrätten. Del IV är avsedd att motsvara den först planerade del III.
    Förf. är nu ganska långt till åren kommen. Hans oförminskade energi ger emellertid anledning förmoda, att detta monument över suomisk vattenrätt kommer att byggas färdigt.2

 

F. J. B. A.

KOHLRAUSCHLANGE. Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzen. 41. Aufl. völlig neubearb. von RICHARD LANGE. (Sammlung Guttentag.) Berlin 1956. de Gruyter. XI + 715 s. DM 34,00.

 

    KOHLRAUSCHS välkända utgåva av den tyska strafflagen jämte viktigare specialstraffrättsliga stadganden har nu utgivits i helt omarbetat och avsevärt utvidgat skick av prof. i Köln RICHARD LANGE. Den nya uppl. karakteriseras liksom sina föregångare av kortfattade men innehållsrika kommentarer, i vilka stor vikt lagts vid redovisning av rättspraxis. Då emellertid den nya tyska Bundesgerichtshof i motsats till många andra länders högsta instanser i sina avgöranden ofta uttryckligen tager ställning till tvistefrågor i den juridiska litteraturen, ha kommentarerna i icke ringa utsträckning kommit att uppehålla sig även vid den rättsvetenskapliga diskussionen i Västtyskland.
 

H. T.

 

1 Angående denna term se SvJT 1954 s. 163.

2 Sedan detta skrivits har anm. erhållit meddelande om prof. Haatajas innevarande höst timade dödsfall. — Hans verk Vesioikeus kommer dock, enligt vad som förmäles, sannolikt att fullföljas.