Association littéraire et artistique internatinale (ALAI) höll i Amsterdam sin 47:e kongress d. 3—8 sept. 1956. Organisationen, som bildades 1878 och vars förste ordförande var Victor Hugo, har till uppgift att studera upphovsmannarättsliga frågor och att föreslå åtgärder som kunna främja upphovsmannarättens internationella utveckling. I de särskilda länderna äro anslutna nationella grupper; i vårt land verkar den år 1954 bildade Svenska föreningen för upphovsmannarätt (se SvJT 1954 s. 494). ALAI var en av de främsta tillskyndarna till Bernunionen och upprätthåller nära förbindelser med Bernbyrån.
    Kongressen hade samlat omkring 130 deltagare från 11 av Bernunionens medlemsstater, bland dem Danmark, Norge och Sverige. Den franska delegationen dominerade, men även Belgien, Holland och Tyskland hade talrika representanter.
    Förhandlingarna ägnades främst åt frågan om skydd för utövande konstnärer, grammofonfabrikanter och radioföretag (»les droits voisins»). Sedan lång tid tillbaka arbetar man på skilda håll på att åstadkomma en internationell konvention i detta ämne. Under senare år har till grund för debatten legat ett av en expertkommitté i Rom år 1951 antaget utkast till sådan konvention. Vid kongressen behandlades en modifierad version av detta utkast, under Bernbyråns auspicier utarbetad av representanter för vissa inflytelserika internationella upphovsmannaorganisationer. I en resolution uttalade kongressen sitt gillande av principerna i det nya förslaget. Framläggandet av detta förslag och ALAI:s ståndpunktstagande torde vara av icke ringa betydelse för det fortsatta konventionsarbetet. Anmärkas må att förslaget i allt väsentligt överensstämmer med den reglering som förordas av den svenska auktorrättskommittén i dess nyligen avgivna betänkande (se SvJT 1956 s. 594). Kongressen behandlade vidare de frågor, som sammanhänga med mångfaldigande av skyddade verk för enskilt bruk, särskilt genom magnetofoninspelning och fotokopiering, ävensom skyddet för konsthantverk, konstindustri och annan s. k. tillämpad konst.

 

T. H—r