Justitiedepartementet. K. M :t har
    28 sept. 1956 entledigat f. d. hovr.rådet Hugo Wikander och dir. Allan Björklund från förordnanden såsom från svensk sida utsedda medlemmar av Legal Committee av den internationella civila luftfartsorg. i Montreal (ICAO);
    19 okt. 1956 förordnat fiskalen i Svea hovrätt Torleif Brundin att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    26 okt. 1956, sedan byråchefen för lagärenden i justitiedep. Otto Petrén förordnats att t. v. t. o. m. 30 april 1957 uppehålla exp.chefsämb. i handelsdep., förordnat ass. i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Hjern att t. v. t. o m. sistnämnda dag uppehålla Petréns byråchefstjänst.
    Dep.chefen har
    4 okt. 1956 förordnat prof. Sten Gunnar Malmquist till led. av sakkunniga för en undersökning av ungdomsbrottsklientelet samt fil. kand. Kerstin Elmhorn och amanuensen Ulla Larsson att såsom experter biträda nämnda sakkunniga (s. 544, 608).
    5 okt. 1956 förordnat v. ass. Jan Gehlin till sekr. åt de sakkunniga i utredn. rör. rätten till släktnamn och därmed sammanhängande frågor (s. 543);
    2 nov. 1956 förordnat led. av riksdagens II kamm. Rolf Eliasson, Olof Hammar, Stig Hansson, Sven Persson och Per Edvin Sköld till sakkunniga i fideikommissutredn. (SvJT 1952 s. 496, 1953 s. 301);

 

    Socialdepartementet. M :t har 19 okt. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Anders Elowson att fr. o. m. 29 okt. 1956 t. v. t o. m. 30 sept. 1957 såsom sakkunnig biträda å socialdep:s rättsavd.

 

    Finansdepartementet. K. M :t har 5 okt. 1956 förordnat byråchefen i finansdep. kammarrättsrådet Carl Valter Åbjörnsson till chef för finansdep :s rättsavd. och länsass. å landskontoret i Uppsala Sven Valdemar Svensson till byråchef i samma dep.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 2 nov. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Gunnar Stridsberg att t. v. t. o. m. 30 juni 1957 såsom sakkunnig biträda inom jordbruksdep.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 5 okt. 1956 förordnat byråchefen och kanslirådet i finansdep. Gustav Fredrik Ernst Cederwall till statssekr. i handelsdep.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 5 okt. 1956 till reg.råd utnämnt rev.sekr. Folke Rudewall, statssekr. i handelsdep., hovr.rådet i Svea hovrätt Kurt Holmgren och chefen för rättsavd. i finansdep., kammarrättsrådet Gustaf Hedborg.

 

    Riksåklagarämbetet. Sedan K. M:t 12 okt. 1956 entledigat e. o. bitr. landsfogden i Sthms län Bengt Steen från honom meddelat förordnande att t. v. uppehålla en byråchefstjänst hos riksåkl.ämb., har K. M :t 19 okt. 1956 förordnat bitr. stadsfiskalen i Sthm Berndt-Erik Berndtsson att fr. o. m. 22 i samma mån. t. v. uppehålla nämnda byråchefstjänst.