Justisministerskifte i Norge. Statsråd Jens Chr. Hauge søkte sist i oktober avskjed fra embetet som justisminister etter at en votering i Stortinget var gått ham imot.
    Som ny justisminister er fra 1. nov. 1955 utnevnt høysterettsadvokat Jens Haugland. Statsråd Haugland som er født 1910, ble student 1932 og cand. jur. 1936. Etter embetseksamen var han advokatfullmektig, sekretær hos finansrådmannen i Stavanger, dommerfullmektig, og sakfører i Kristiansand, men kom under den tyske okkupasjon til Sverige og var en tid legasjonssekretær i Stockholm. Etter frigjøringen var han ca. et halvt år politifullmektig i Kristiansand, gjenopptok så virksomheten som sakfører, og tok advokaturen 1951. Siden 1953 har han vært stortingsmann.

J. T. B.

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    14 okt. 1955 förordnat e. o. kanslisekr. i justitiedep. Harriet Stangenberg att t. v, så länge byråchefen i samma dep. Olof Melén är tjänstledig för offentligt uppdrag, med vikariatslön uppehålla dennes byråchefsämbete;
    9 dec. 1955 förordnat e. o. ass. i hovrätten över Skåne och Blekinge Clas Nordström att, räknat fr. o. m. 5 i samma månad, t. v. biträda med utredningsuppdrag inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    9 nov. 1955 förordnat prof. Ivar Agge, adv. Hugo Lindberg och f. d. häradshövd. Gösta Siljeström till ledamöter i strafflagberedningen;
    12 nov. 1955 förordnat e. o. kanslisekr. i justitiedep. Axel Nilsson att, räknat fr. o. m. 7 i samma månad, såsom expert biträda de sakkunniga i fideikommissutredningen ;
    14 nov. 1955 tillkallat led. av riksdagens I kamm. cementgjutaren Emil Ahlkvist att såsom sakkunnig deltaga i överläggningar med strafflagberedningen ;
    17 nov. 1955 förordnat e. o. fiskalen i hovrätten för Nedre Norrland Erik Nyman att fr. o. m. 21 i samma månad vara bitr. sekr. i utredningen om administrativa frihetsberövanden;
    21 nov. 1955 förordnat led. av riksdagens II kamm. f. d. handlanden Uddo Jacobson och skogsinspektorn Harald Larsson att såsom experter biträd autredningen om indragning av ströängar å kronomark ovan odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker;
    1 dec. 1955 förordnat e. ass. vid Sthms rr Nils Örtegren till sekr. åt de sakkunniga som tillkallats för att verkställa en översyn av fångvårdsstyrelsens organisations- och arbetsförhållanden;
    20 dec. 1955, sedan byråchefen för lagärenden i just.dep. Otto Petrén förordnats att 1 jan.—7 febr. 1956 uppehålla exp.chefsämbetet i handelsdep., förordnat e. o. ass. i Göta Hovrätt Ulf Lundvik att under nämnda tid uppehålla Petréns lagbyråchefsämbete.

 

    Arbetsdomstolen. K. M:t har 25 nov. 1955 för åren 1956—1958 förordnat dels f. d. justitierådet Gunnar Dahlman till ordf. i arbetsdomstolen, dels gen.dir. Yngue Samuelsson till led., tillika v. ordf. med utr.rådet Sture Petrén

80 PERKSONALNOT1SERoch hov r.rådet Erland Conradi såsom ersättare, dels ock gen.dir. Ernst Bexelius till led. med byråchefen Lode Wistrand ocl hovr.ass. Bengt Hult såsom ersättare.