JO och kommunerna. De år 1956 tillkallade sakkunniga för ytterligare utredning angående JO:s tillsynsbefogenheter (se SvJT 1956 s. 543, 608) avlämnade d. 16 jan. 1957 betänkande i ämnet (SOU 1957:2). Rörande den tidigare utredningen om JO-institutionen och riksdagsbehandlingen av den i anledning därav framlagda propositionen se SOU 1955:50 och SvJT 1956 s. 123, 431—432.
    I betänkandet föreslås ett särskilt stadgande i instruktionen för ombudsmännen om tillsyn gentemot kommunala myndigheter och befattningshavare. Det heter där att tillsynen skall ske med beaktande av de särskilda betingelser under vilka den folkliga självstyrelsen arbetar och med iakttagande av att den kommunala verksamheten icke onödigt hämmas. Vidare föreskrives att i sådana fall, då fråga ej är om frihetsberövande eller uppenbart övergrepp, ombudsman ej bör ingripa innan möjligheten till rättelse genom hänvändelse till kommunal myndighet eller överklagande av sådan myndighets beslut prövats.

B. Hq.