Administrativa frihetsberövanden. Åt de sakkunniga för utredning av frågan om ökade rättsliga garantier vid administrativa frihetsberövanden(SvJT 1954 s. 63) har d. 1 febr. 1957 uppdragits att jämväl utreda frågan om verkställighet av beslut om sådant frihetsberövande i annat nordiskt land. I direktiven erinrar justitieminister Zetterberg att någon verklig motsvarighet till det judiciella utlämningsförfarandet icke finns på det administrativa planet. Alkoholmissbrukare, lösdrivare och ungdom i behov av skyddsuppfostran har sålunda möjlighet att undandraga sig anstaltsvård genom att begiva sig till något av grannländerna. De praktiska problem som föreligger i detta sammanhang bör nu lösas, givetvis med hänsyn tagen till den enskildes rättssäkerhet.

S. F.

 

    Den tionde nordiska kriminalvårdskonferensen hölls i Helsingfors d. 10—12 okt. 1956. Vid konferensen diskuterades det från svensk sida föreslagna ämnet Organisationen av det beslutande organet inom barnavården i fråga om åtgärder mot lagöverträdare i åldern 15—17 år, med särskild hänsyntill rättssäkerhetsgarantierna.
    Vid konferensen var Danmark, Finland, Norge och Sverige representerade. Från svensk sida deltog häradshövdingen Erik Alexanderson, byråchefen Lars Bolin samt hovrättsassessorerna Holger Nordqvist, Bengt Hult, Carl Holmberg och Bengt Hamdahl. Den danska delegationen leddes av folketingets ombudsman, prof. Stephan Hurwitz, den finska av överdirektören Valentin Soine och den norska av riksadvokaten Andr. Aulie.
    I den till grund för förhandlingarna liggande promemorian framhölls att överlämnandet åt barnavårdsorganen av ingripande frihetsberövanden mot unga lagbrytare ställer stora krav på dessa organ och aktualiserar frågan om rättssäkerhetsgarantierna kan anses betryggande. Bland punkter som diskuterades kan nämnas frågan om en förstärkning av de kommunala organen med en domare, frågan om handläggningen inför länsstyrelsen i fall där medgivande till beslutat omhändertagande icke kan erhållas från den unge eller hans föräldrar, instansordningen och frågan om möjlighet till domstolsprövning av beslutade frihetsberövanden. Även spörsmålet om inrättande av ungdomsdomstolar berördes, men vann icke anslutning från något håll.
    I samband med konferensen anordnades besök å fångvårdsanstalter och barnavårdsanstalter.

C. H.