NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 149    Juristmötet i Helsingfors i augusti 1957. Som framgår av januarihäftet hålls det 21. nordiska juristmötet i Helsingfors d. 22—24 augusti 1957. Programmet upptar plenarmöten d. 22 (Bör lagstiftningen om äktenskapsskillnad reformeras? med advokat Helvi Sipilä som referent) och d. 24 (Domstolsprövning av administrativa avgöranden, med høyesterettsdommer Terje Wold som referent). Förhandlingarna under mellandagen d. 23 blir denna gång uppdelade på 3 sektioner med både förmiddags- och eftermiddagssammanträden. Därvid behandlas följande ämnen: Rättegångskostnadernas problem (ref. ordf. i arbetsdomstolen Håkon Gudmundsson), Enhetlig nordisk lagstiftning om skiljedom (ref. højesteretssagfører Bernt Hjejle), Efterlevande makes rättsställning, särskilt rätten att kvarsitta i oskiftat bo (ref. justitierådet Gösta Walin), Nya tendenser i expropriationsrätten (ref. høyesterettsadvokat Magne Schjødt), Verkan av avtalsklausuler i standardformulär (ref. prof. Curt Olsson), Utsökningsförfarandet och det moderna samhället (ref. prof. Per Olof Ekelöf).
    Programmet för den sällskapliga samvaron är inte kungjort än, liksom inte heller det särskilda damprogrammet, men båda lär bli mycket intressanta och innehållsrika.
    Anmälan om personlig närvaro vid mötet skall göras senast d. 1 april 1957 till Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, Stockholm, och medlemsavgiften (50 kr., för medföljande make 25 kr., för medlem som icke personligen deltar 25 kr. bör inbetalas dit inom samma tid (postgiro 50 40 20). För avgiften erhålles de tryckta förhandlingarna från mötet. I detta sammanhang kan nämnas att meddelande kommit att förhandlingarna från mötet i Oslo 1954 nu äro tryckta. De komma att utsändas så snart de kommit den svenska lokalstyrelsen till handa.
    Särskilda anmälningsblanketter kommer att utsändas till alla medlemmarna och kan särskilt rekvireras från lokalstyrelsen.
    Undersökningar pågår om möjligheten och lämpligheten av att arrangera gemensamma båt- och flygresor till och från Helsingfors.

 

    De kungl. kommittéerna. Enligt berättelsen till 1957 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit ha följande kommittéer och sakkunniga inom j u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t  avslutat sin verksamhet under 1956, nämligen strafflagberedningen (SOU 1956: 55; jfr s. 58, 136), auktorrättskommittén (SOU 1956: 25; jfr SvJT 1956 s. 594), ärvdabalkssakkunniga, byggnadsminnesutredningen (SOU 1956:26; jfr SvJT 1956 s. 597), utredningen om skyddsföreningarna (utredningen fullföljes av 1956 års eftervårdsutredning; jfr SvJT 1956 s. 373), utredningen angående upplysningsverksamhet vid folkomröstningar (SOU 1956:35) samt utredningen ang. processtiden i brottmål (stenc. betänkande avlämnat d. 19 okt. 1956; jfr ovan s. 128).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsatt sin verksamhet vid 1957 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    1948 års folkrättsbrottssakkunnigas (ordf. prof. em. F. Wetter) arbete på en handbok ang. folkrättsliga regler i krig pågår.

150 NOTISER    Besvärssakkunnigas (ordf. prof. em. N. Herlitz) under år 1955 avgivna principbetänkande »Administrativt rättsskydd» (SOU 1955: 19) har remissbehandlats; i avvaktan på K. M :ts ställningstagande till hur det fortsatta utredningsarbetet skall bedrivas har arbetet med de sakkunnigas huvuduppdrag vilat under 1956.
    Varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein) beräknar kunna avlämna betänkande med förslag till ny varumärkeslag i början av år 1957. Utredningen avser att härefter övergå till den firmarättsliga delen av utredningsuppdraget.
    1951 års rättegångskommitté (ordf. presidenten J. Laurin) har avlämnat promemorior (stenc.) d. 19 mars 1956 ang. förhållandet mellan åklagare och polismyndighet i avseende å ledningen av förundersökningen, d. 27 april 1956 ang. tidpunkten för skillnadsdoms lagakraftvinnande då fullföljd talan återkallats och d. 25 juli 1956 med förslag till vissa ändringar i bestämmelserna om delgivning m. m.
    Djurskyddsutredningen (f. d. justitierådet E. Geijer) har i särskilt betänkande (SOU 1956:49) behandlat frågan om tillsynen å djurskyddslagens efterlevnad. Betänkande rörande frågan om offentlig förevisning av djur beräknas kunna avlämnas under 1957.
    Utredningen ang. myrslogar m. m. (f. d. generaldirektören H. Malmberg) har färdigställt betänkande rörande indragning av ströängar å kronomark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens län m. m.; utredningsarbetet i fråga om myrslogarna i Dalarna pågår.
    Stadsdomstolsutredningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist) har d. 31 aug. 1956 avgivit betänkande rörande rådhusrätts sammansättning i brottmål (SOU 1956: 28; jfr SvJT 1956 s. 541).
    1955 års domarutredning (ordf. borgmästaren Y. Kristensson) har d. 19 dec. 1956 avgivit ett betänkande ang. domartjänster vid häradsrätterna och hovrätterna (SOU 1956: 52; jfr nedan s. 153).
    1955 års valutredning (kanslidir. S. Waller) har d. 20 febr. 1956 framlagt ett betänkande (stenc.) med förslag rörande vissa frågor beträffande val till riksdagens första kammare.
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under år 1957, nämligen utredningen ang. översyn av bestämmelserna rörande preskription av fordran (presidenten M. Wijnbladh), bilskadeutredningen (ordf. prof. I. Strahl), kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar (ordf. justitierådet G. Walin), fideikommissutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren), utredningen av frågan om möjligheterna att förenkla aktiebolagslagen (prof. H. Nial), fångvårdsbyggnadsutredningen (ordf. landshövdingen Bergquist), utredningen rörande strafftidsberäkning och sammanläggning av straff (prof. I. Agge), valutredningen, 1955 års fångvårdsstyrelseutredning (ordf. prof. G. Heckscher), utredningen om försäkringsgivares regressrätt (justitierådet Walin), utredningen ang. vattendomstolarnas organisation och därmed sammanhängande frågor (lagmannen N. Viklund) samt utredningen ang. justitieombudsmannens tillsynsbefogenhet (ordf. justitierådet Beckman; jfr ovan s. 144).
    Fortsatt utredningsarbete under hela år 1957 förutses av rättegångskommittén, 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius),utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson), författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler),

NOTISER 151utredningen ang. kompetensfördelningen mellan K. M:t i statsrådet och regeringsrätten (f. d. justitierådet S. Ekberg), markvärdeutredningen (ordf. häradshövdingen E. Anderberg), stadsdomstolsutredningen, domarutredningen, utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. justitierådet S. Edling), utredningen rörande specialstraffrätten (docenten H. Thornstedt), 1956 års eftervårdsutredning (ordf. generaldir. G. Vahlberg), kommittén ang. medicinska äktenskapshinder (ordf. justitierådet S. Romanus), utredningen för översyn av brottsregistreringen (riksåklagaren M. Heuman),  fångvårdens byggnadskommitté (ordf. landshövdingen Bergquist), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. lagbyråchefen P. Bergsten), kommittén för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck), namnrättskommittén (ordf. justitierådet G. Bomgren) samt kommittén för översyn av äktenskapslagstiftningen (ordf. justitierådet Walin).

 

    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom a n d r a  d e p a r t e m e n t än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    U t r i k e s d e p a r t e m e n t e t. Utredningsarbetet har slutförts av svenska gruppen av nordiska parlamentariska kommittéen för friare samfärdsel (SOU1956: 45) och av de sakkunniga i frågan om en eventuell revision av FN-stadgan (SOU 1956: 44).
    S o c i a l d e p a r t e m e n t e t. 1954 års zigenarutredning och familjeberedningen ha slutfört utredningsuppdragen (SOU 1956: 43; 1956: 47). Arbetstidsutredningen (ordf. häradshövdingen O. Hesselgren) och barnavårdskommittén (ordf. generaldirektören E. Bexelius) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1957.
    K o m m u n i k a t i o n s d e p a r t e m e n t e t. Utredningen ang. revision av tillämpningskungörelsen till luftfartsförordningen (hovrättsrådet K. Sidenbladh), 1951 års byggnadsutredning (ordf. förbundsdir. S. Larsson) och 1953 års trafiksäkerhetsutredning (landshövdingen E. Mossberg) beräknas slutföra sina arbeten under år 1957.
    F i n a n s d e p a r t e m e n t e t. Svenska kommittén för internationell hjälpverksamhet (ordf. riksmarskalken Ekeberg) har d. 26 nov. 1956 avlämnat en översikt över det svenska internationella hjälparbetet under och efter det andra världskriget. Utredningsarbetet har slutförts av 1952 års tulltaxekommitté(SOU 1956: 14—16, 60), 1956 års kommunalskatterevision (SOU 1956: 41) samt utredningen rörande personaluppsättningen inom departementens statssekreterar- och rättsavdelningar (stenc. promemoria avlämnad d. 10 nov. 1956). 1952 års kommitté för indirekta skatter (ordf. ombudsmannen S. Henriksson), 1953 års skatteflyktskommitté (ordf. f. d. regeringsrådet S. Strömberg), utredningen om fullföljdsrätt i skattemål (ordf. f. d. regeringsrådet A. Lundevall), arvsskattesakkuunniga (ordf. generaldir. R. Dahlgren) samt översynen av lagstiftningen rörande straff för olovlig införel och utförsel av varor (regeringsrättsdomaren G. Schirén) beräknas slutföra sitt arbete under år 1957.
    J o r d b r u k s d e p a r t e m e n t e t. Vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) beräknas slutföra sitt arbete under år 1957.
    I n r i k e s d e p a r t e m e n t e t. Utredningsuppdraget har slutförts av kvacksalveriutredningen (SOU 1956: 29; jfr ovan s. 55), donationsjordutredningen (SOU 1956: 7), kommunalförbundskommittén (SOU 1956: 19) samt utredningen rörande statens rättskemiska laboratoriums verksamhet m. m

152 NOTISER(SOU 1956: 37). Utredningen av vissa rättssäkerhetsfrågor inom sinnessjukvården m. m. (justitieombudsmannen A. Bexelius) samt 1956 års rättsläkarutredning (statskommissarien B. Kull) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1957.
    C i v i l d e p a r t e m e n t e t. 1951 års pensionsutredning (ordf. expeditionschefen F. Ericson) beräknar att under år 1957 kunna slutföra huvuddelen av sitt kvarstående uppdrag.

S. R.