Utländska gästföreläsare. Under läsåret 1955/56 samt höstterminen 1956 ha landets juridiska fakulteter haft följande utländska gästföreläsare.
    I Uppsala har
    förutv. prof. vid Londons universitet Glanville Williams d. 15 och 16 sept. 1955 hållit två föreläsningar över »The English Criminal Trial» och lett en seminarieövning över »The Interpretation of Statutes» samt
    prof. vid Århus universitet Jørgen Gelting d. 7 dec. 1956 föreläst över »Karakteristiska drag i Danmarks ekonomiska utveckling» och hållit en seminarieövning över »Ekonomisk jämvikt».
    I Lund har
    prof. vid Helsingfors universitet Ragnar Hemmer d. 14 mars 1956 föreläst över ämnet »Om ouppsåtliga rättskränkningar enligt äldre svensk rätt» och lett en seminarieövning över vissa speciella frågor i anslutning till föredraget,
    prof. vid universitetet i München Eugen Ulmer d. 25 april 1956 föreläst över ämnet »Vom Urheberrecht und den angrenzenden Rechten»,
    prof. vid universitetet i Hamburg K. H. Capelle d. 29 och 30 okt. 1956 hållit två föreläsningar över »Grundfrågor i den nyaste tyska lagstiftningen och rättspraxis på handelsrättens område» samt
    prof. vid Köpenhamns universitet Kjeld Philip d. 15 nov. 1956 föreläst över aktuella finanspolitiska problem i Danmark.
    I Stockholm har
    prof. vid universitetet i Oslo Carl Jacob Arnholm d. 21 nov. 1955 föreläst över ämnet »Tanker om naturrett og rettferdighet»,
    prof. vid University of Buffalo Clyde W. Summers d. 13 april 1956 föreläst över »The life of the Law — Some Comparisons of Swedish and American Labor Law» samt
    prof. Bernard Schwartz, Director of the Institute of Comparative Law, New York University, d. 6 nov. 1956 föreläst över »The Changed Role of the United States Supreme Court».
    Slutligen ha två gästföreläsare besökt flera fakulteter. Sålunda har
    prof. vid universitetet i Münster Karl Peters d. 19 okt. 1955 i Lund föreläst över »Die Grenzen der Wahrheitsforschung im Strafprozess» och hålliten seminarieövning över »Die Entwicklung des deutschen Jugendstrafrechts» samt d. 21 okt. 1955 i Uppsala hållit en föreläsning och en seminarieövning, varjämte
    prof. vid Columbia University, New York, Wolfgang Friedmann under tiden d. 21—d. 25 sept. 1956 föreläst i Uppsala, Lund och Stockholm över »The Revival of Natural Law Philosophy and its Fallacies» samt i Lund över»Recent Comparative Developments in Anti-Trust Law».

H. T.

 

    Sveriges domareförbund höll d. 19 okt. 1956 ordinarie möte i Stockholm med deltagande av ett stort antal in- och utländska gäster. Vid mötet höll prof. Per Olof Ekelöf föredrag över ämnet »Ändring av talan». Vidare diskuterades ämnet »Rättegångskostnaderna med hänsyn till ändrad utformning

NOTISER 155av den fria rättegången» med inledningsanföranden av häradshövdingen Nils Joachimsson och adv. Bo Westman.
    Förbundets styrelse utgöres för närvarande av presidenten Harry Guldberg, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., med häradshövdingen Gunnar Carlesjö som suppl., justitierådet Per Santesson med presidenten Joël Laurin som suppl. samt hovrättsrådet Gunnar Aquilon, sekr. och kassaförv., med rådmannen Bengt Lännergren som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domareföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Ivar Wieslander och Knut Elliot med lagmannen Orvar Bäcksin och presidenten Mauritz Wijnbladh som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingen Joachimsson och tingsdomaren Bengt Sandström med häradshövdingarna Sture Svensson och Gunnar Bogren som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Olov Rylander och rådmannen Erik Ringenson med borgmästaren Sven Lutteman och rådmannen Birger Brandt som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Gösta Graffman med revisionssekreterarna Arvid Lüzell och Eric Gustaf Stangenberg som suppl. Förbundets medlemsantal var vid årsskiftet något över 600.