Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 25 april 1956. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av høyesterettsadvokaten Alex. Rein, Oslo, om »Sjøforklaringer».1 D. 28 nov. 1956 hölls allmänt höstsammanträde. Föreningens v. ordf., dispaschören Kaj Pineus höll därvid föredrag om »Förslaget till ny svensk sjöförsäkringsplan, en orientering». Till ledamöter i styrelsen för 1957 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Pineus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström som suppl. — Föreningen har 23 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 147. Föreningen har under 1956 utgivit »Sjölagen den 12 juni 1891 jämte andra sjörättsliga författningar».

 

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening höll d. 16 och 17 juni 1956 årsmöte i Västerås. Till ledamöter i styrelsen omvaldes borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander och e. rådmannen Olle Knöös samt till styrelsesuppleanter borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Eric Ljunggren. Vid årsmötet höll prof. Ivar Agge föredrag över »Brottslighetsproblemet», varefter följde livlig diskussion. Under årsmötet besöktes Sundbo yrkesskola. — Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

 

PERSONALNOTISER 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    21 dec. 1956 förordnat prof. i straffrätt vid universitetet i Oslo Johs. Andenæs att verkställa utredn. om formerna för ökat nordiskt samarbete inom kriminologien (se ovan s. 147);
    10 jan. 1957 förordnat ass. i Svea hovrätt Bengt Hult att t. v. inom justitiedep. handlägga reformfrågor på straffrättens område samt i övrigt biträda såsom sakkunnig inom dep:et;
    8 febr. 1957 förordnat fil. kand. Ulla Larsson till e. o. kanslisekr. i justitiedep.
    Dep.chefen har
    3 jan. 1957 tillkallat just.rådet Gösta Walin, ordf., adv. Sigrid Beckmanled. av riksdagens I kamm., red Ruth Hamrin-Thorell, hovr.ass. Torwald Hesser, tillika sekr., led. av riksdagens I kamm., hemm.äg. Erik Svedberg samt led. av riksdagens II kamm., förbundsordf. Inga Thorsson att såsom sakkunniga verkställa översyn av äktenskapslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor (se ovan s. 56);
    s. d. entledigat sekr. Sven Larsson från honom medelat förordnande att såsom expert biträda 1956 års eftervårdsutredning (1956 s. 288) ;
    7 jan. 1957 förordnat hovr.ass. Bengt Hult att såsom expert biträda utredn.mannen för översyn av brottsregistreringen (1956 s. 381);
    12 jan. 1957 förordnat fiskalen i hovrätten för Västra Sverige Erik Borglund att 14 jan.—28 febr. 1957 vara sekr. i 1955 års domarutredning;
    15 jan. 1957 förordnat byråchefen Albert Bergh att såsom expert biträda 1956 års eftervårdsutredning (1956 s. 373);
    17 jan. 1957 förordnat led. av riksdagens I kamm., chefred. Gösta Elfving, fru Margret Nilsson och fru Annie Wallentheim samt led. av riksdagens II kamm., verkstadsarb. Ture Königson och prof. Henrik Munktell att inom dep:et deltaga i överläggningar för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten.

 

1 Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. Nr 3 1956. — Skrifter utgivna i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg, 13.