158 PERSONALNOTISER    Finansdepartementet. Dep.chefen har 14 jan. 1957, med motsv. entledigande för fiskalen i hovrätten för Västra Sverige Ernst Axel Heyman, uppdragit åt ass. i Svea hovrätt Erik Åqvist att vara sekr. åt arvsskattesakkunniga.

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har
    10 jan. 1957 förordnat byråchefen i jordbruksdep. Harry Wikström till statssekr. i samma dep. fr. o. m. 15 jan. 1957;
    18 jan. 1957 förordnat ass. i Svea hovrätt Sven-Gösta Jonzon att fr. o. m. 1 febr. t. v. t. o. m. 30 sept. 1957 biträda såsom sakkunnig inom jordbruksdep.

    Högsta domstolen. K. M:t har
    10 jan. 1957 beviljat ordf. på avd. i högsta domstolen, just.rådet Per Santesson avsked med utg. av april 1957;
    s. d. förordnat just.rådet Knut Nissen att fr. o. m. 1 maj 1957 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

    Regeringsrätten. K. M:t har 10 jan. 1957 till reg.råd fr .o. m. 15 jan. 1957 utnämnt statssekr. i jordbruksdep., hovr.rådet i Göta hovrätt Olov Hegrelius och landskamreraren i Jönköpings län Sten Wilkens.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    18 jan. 1957 utnämnt ass. i Svea hovrätt Einar Beskow till rev.sekr. fr. o. m. 1 febr. 1957;
    25 jan. 1957 förordnat bitr. vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol Arend Nordin att t. v. uppehålla en bef. såsom rev.sekr. i Ca 37 medskyldighet att föredraga vattenmål.

    Hovrätterna. K. M:t har
    10 jan. 1957 till ordf. å avd. förordnat
    i hovrätten för Nedre Norrland hovr.rådet där Thord Melin fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 mars 1957 och
    i hovrätten för Övre Norrland hovr.rådet där Bo Rydstedt fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 juli 1957;
    8 febr. 1957 utnämnt ass. i Göta hovrätt Erik Öhlén till hovr.råd i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m. 1 april 1957.

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    18 jan. 1957 entledigat fiskalen i Svea hovrätt Stig Olof Svärd med utg. av samma månad från förordnande såsom vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol;
    25 jan. 1957 utnämnt rev.sekr. Wilhelm Sohlberg till vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 mars 1957.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 jan. 1957 förordnat t. f. ass. vid Sthms rr. Gunnar Sterner till e. ass. vidsamma rr.;
    25 jan. 1957 utnämnt e. rådm. i Sthm Bengt Lännergren till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 febr. 1957.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 11 jan. 1957 utnämnt e. o. landsfogdeass. Daniel Fritz till bitr. stadsfiskal i Karlstad fr. o. m. 1 mars 1957.

    Militieombudsmansexpeditionen. Sedan militieomb.mannen 14 jan. 1957 entledigat byråchefen vid militieomb.mansexp., ass. i Svea hovrätt Erik Åqvist från byråchefsämbetet, har militieomb.mannen 18 jan. 1957 förordnat rev.sekr. Gunnar Thyresson till byråchef vid militieomb.mansexp. fr. o. m. 28 i samma månad.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 25 jan. 1957 antagits Göran Luterkort och Åke Wilhelmson, Sthm, samt Bengt Thoms, Umeå.