Ett litet inlägg i en liten fråga

    Lagmannen HJALMAR NORDFELT har i denna tidskrift (1955 s. 399 ff) lämnat ett spirituellt bidrag till frågan om domstolsjuristernas titlar i en artikel, som han betitlat »Från kommissarie till missionssekreterare».
    I SvJT 1948 s. 213 har advokaten HUGO LINDBERG i ett inlägg »Man säger inte Ni till domstolen» gått till rätta med de domare, som genom att underlåta att titulera en part med herr resp. fru eller fröken, icke iakttaga hövlighetens regler.
    Ett ytterligare bidrag till titelfrågan vid domstolarna kan måhända vara på sin plats.
    Vid de flesta underrätter bruka parterna, då de vilja begära ordet eller på annat sätt önska påkalla rättens uppmärksamhet, på ett många gånger vårdslöst, ofta tanklöst för att icke säga taktlöst sätt utslunga »herr ordförande» eller »ordförar'n». Den som bevistar ett ting eller annan domstolsförhandling får genom detta ideligen idisslade tilltalsord lätt den uppfattningen, att han befinner sig på ett kommunal- eller stadsfullmäktigesammanträde för att icke nämna någonting värre.
    Skulle man icke kunna tänka sig, att den som presiderar i en domstol, tilltalades »herr domare». Enligt min mening skulle detta tilltalsord vara ägnat att bidraga till att åt domstolsförhandlingarna giva den värdighet, som en sådan förhandling bör äga. Denna titulatur borde i vårt demokratiska tidevarv kunna användas vid rikets samtliga domstolar.
    Med dessa rader har jag icke velat lämna något bidrag till den mänskliga fåfängans historia utan endast komma med ett förslag till ett tilltalsord, som synes mig vara både enkelt och praktiskt.

Fritjof Sjögren