NOTISER 229    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondenstillgångar uppgingo vid slutet av 1956 till 43 749: 12. Därav voro 11 250 kr. placerade i statsobligationer och 30 651 kr. i aktier samt innestodo 1 848: 12 i bank. Nettoavkastningen under år 1956 utgjorde 1 879: 75.
    Från fonden har under 1956 resebidrag utgått till justitierådet Sigurd Dennemark med 500 kr. för deltagande i International Law Associations konferens i Dubrovnik och till juris licentiaten Per-Edvin Wallén med 560 kr. för vissa studier i Wien. Svenska kriminalistföreningen har från fonden erhållit 1 000 kr. såsom bidrag till det fortsatta utgivandet av Nordisk kriminalistisk årsbok.
    För ansökningar om bidrag från fonden gäller icke någon viss ansökningstid. Ansökan ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm.

S. R.

    Stipendier för arbetsrättslig forskning. De stora topporganisationerna inom den svenska arbetsmarknaden — Svenska Arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation —har genom donationer tillskapat en »Arbetsmarknadens Stipendiefond för Arbetsrättslig Forskning». Till fondens förfogande står under tre år framåtett belopp om 15 000 kr. per år, avsett i första hand såsom tilläggsstipendier till doktorandstipendier för yngre, lovande forskare, som ägnar sig åt arbetsrättslig forskning. Stipendierna kan dock även ifrågakomma till andra än innehavare av doktorandstipendier. Stipendier till personer med doktorandstipendium kan för närvarande utgå med högst 7 000 kr. per år, men efter årlig prövning av fondens styrelse förlängas så, att de för närvarande kunna innehas under högst tre år.
    Ansökningshandlingar med personliga uppgifter, vilka sökande vill åberopa, jämte uppgift om avhandlingsämne skall före d. 25 april 1957 insändas till stipendiefondens sekr., direktör C. F. W:son Lindell, Sveriges Textilindustriförbund, S. Blasieholmshamnen 4 A, Stockholm C.

 

    Svensk avdelning av International Law Association hade sitt ord. årssammanträde d. 15 maj 1956 i Stockholm. Härvid förekom förutom föreningsangelägenheter kortfattade orienteringar inför International Law Associations konferens i Dubrovnik i augusti 1956. Sålunda redogjorde professor Håkan Nial för det planerade överläggningsämnet »Insolvency». Docenten Lars Hjerner behandlade »Monetary Law», och ombudsman Hans Herrlin orienterade angående överläggningarna rörande »Air Law». Såsom huvudämne vid årsmötet förekom en diskussion över ämnet »International Company Law», till vilken professor Nial var inledare.
    International Law Association höll sin ordinarie konferens i Dubrovnik i augusti (jfr ovan s. 72), vid vilken ett flertal medlemmar av den svenska avdelningen deltogo.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., justitierådet Emil Sandström, v. ordf., samt adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. Torsten Gihl, direktören Pehr Gyllenhammar, skeppsredaren Emanuel Högberg, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Alvar Lindencrona, prof. Nial, envoyén Sture Petrén, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. — Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claës Palme, Sthm. Föreningen har 175 medlemmar.