230 NOTISER    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd har under 1956 sammanträtt dels d. 27 febr., varvid prof. Seve Ljungman höll ett föredrag betitlat »utvidgat mönsterskydd?», dels d. 8 maj till årsmöte. D. 17—19 sept. anordnade föreningen i Stockholm det Nionde nordiska mötet för industriellt rättsskydd med ett 30-tal delegater från de nordiska systerföreningarna för industriellt rättsskydd jämte ett 10-tal särskilt inbjudna gäster. Första mötesdagen behandlades ämnet »Bør firmanavn ha adgang till varemærkeregistret» med kontorchef Julie Olsen, Köpenhamn, som inledare och højesterettsadvokat Thommessen, Oslo, överingenjör Gösta Dahl samt vice häradshövding Keijo Heinonen, Helsingfors, som korreferenter. Andra dagen diskuterades »Internationellt privaträttsliga frågor inom patenträtten». Inledare var prof. Berndt Godenhelm, Helsingfors, korreferenter landsretssagfører Julius Møller, Köpenhamn, prof. Ljungman samt højesterettsadvokat Rudolf Karlsrud, Oslo. Tredje dagen behandlades frågan om »Utbyte av granskningsresultat i patentansökningsärenden» med byråchef Magne Falk som inledare och överdirektör Paavo Ant-Wuorinen, Helsingfors, civilingenjör Finn Steenstrup, Köpenhamn, samt Dr. Ing. K. O. Berg, Oslo, som korreferenter. Sistnämnda dags program upptog även en redogörelse av direktör Johan Helgeland, Oslo, för »Det nordiska patentsamarbetet». Mötet antog även en resolution med hemställan till de nordiska ländernas regeringar att snarast möjligt låta utföra en samnordisk utredning om ny lagstiftning på mönsterskyddsområdet. Resolutionen har sedermera av företrädare för den svenska föreningen överlämnats till justitieministern.
    Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd av Nordiska bokförläggarrådet och Nordiska Union för komponisträttigheter, har 1956 utkommit med sin 25 :e årgång.
    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen Åke von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattm., överingenjör Gösta Dahl, byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, direktören Manne Lindhagen,prof. Ljungman, direktören Bengt Petri och direktören Gustaf Settergren. Sekr.är byrådirektören Frithiof Berglund och bitr. sekr. jur. kand. Sten Tengelin. Föreningen har omkring 300 medlemmar.
    Genom Svenska gruppen av internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll sitt årsmöte d. 8 maj 1956. Gruppen varmed 5 medlemmar representerad vid AIPPI :s 22 :a kongress i Washington DC d. 28 maj—2 juni 1956. Vid kongressen framförde den svenska delegationenen inbjudan till AIPPI att hålla sin nästa kongress i Stockholm. Tidpunkten för kongressen har preliminärt bestämts till 26 —31 maj 1958.
    Gruppens styrelse utgöres av prof. Ljungman, ordf., byråchefen von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Onn, skattm., samt överingenjören Dahl, prof. Eberstein och civilingenjören Ivar Bergenstråhle. Sekr. är jur. kand. Tengelin. Gruppen har ett 70-tal medlemmar.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ord. årssammanträde d. 5 maj 1956 i Stockholm. Härvid förekom, förutom föreningsangelägenheter, rapporter rörande arbetet under Comité Maritime Internationals konferens i Madrid i september 1955. För arbetet på en konvention rörande redareansvarets begränsning redogjorde dispaschör Kaj Pineus. Direktör Fri-

NOTISER 231tiof Nordborg redogjorde för diskussionerna angående en konvention beträffande redareansvarets begränsning vid passagerarebefordran, medan advokat Claes Palme behandlade förslaget till konvention beträffande behandling av fripassagerare. Slutligen redogjorde rådman Gösta Wilkens för de överläggningar, som i Madrid förekommit i anledning av problemställningen marginalklausuler-backletters. Huvudämnet vid årsmötet utgjordes av en diskussion över vissa vid en diplomatisk konferens i Brüssel i maj 1952 utarbetade förslag till konventioner, innefattande vissa regler om dels civil domsrätt i tvister rörande fartygskollisioner, dels straffrättslig domsrätt i anledningav fartygskollisioner och dels kvarstad å fartyg. Inledare till den livliga diskussion, som följde, voro beträffande de två först angivna frågorna föreningens ordförande, justitierådet Algot Bagge, och beträffande den tredjefrågan direktören Folke Lindahl.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Emanuel Högberg, justitierådet Erik Hagbergh, hovrättsrådet HugoWikander samt assuransdirektörerna N. E. Kihlbom och Nils Rogberg, med suppleanterna dispaschören Kaj Pineus, direktörerna C. E. Åhmansson, Henning Müller, Folke Lindahl, Fritiof Nordborg, Nils Grenander och Torsten Andersson samt hamndirektören Helge Linder. — Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claes Palme, Sthm. Föreningen har 122 medlemmar.