Föreningen Sveriges polismästare har under år 1956 hållit sitt årsmöte i Uppsala d. 25 och 26 maj varvid olika aktuella spörsmål behandlades. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Nils Lüning, v. ordf., Hans Eriksson, kassaförv., och Einar Holmberg samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., med polismästarna Nils Swensson och Nils Cederholm samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppl. Medlemsantalet är 36.

 

    Sveriges advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1956 haft sju sammanträden, vid vilka, förutom föreningsangelägenheter, förekommit föredrag av adv. Elin Lauritzen över ämnet »500 frågar och en ensam stackare svarar. Reflektioner kring en radioserie», av prof. Håkan Nial om den pågående utredningen rörande omarbetning av aktiebolagslagen, av prof. Ivar Agge över ämnet »Straffrättsreformens aktuella läge» och av kammarrättsrådet John Bratt om arvs-, gåvo- och kvarlåtenskapsskatterna.
    Avdelningens styrelse utgöres av advokaterna Tore Flodin, ordf., Carl Swartling, v. ordf., Olof Behm, Arthur Boström, Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren och Ingrid Nordlander, med advokaterna Bengt Lemke, Carl Erik Lindahl och Åke Svensson som suppl. Avdelningens sekr. är adv. Hasselgren.— Avdelningen hade vid årsskiftet 396 ledamöter.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1956 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 27 mars och extra möte d. 11 dec. 1956. Vid ordinarie mötet höll doktor Ring Lundquist föredrag rörande Roxtunaanstalten och vid extra mötet inledde adv. Bo Westman, Göteborg, en diskussion om reformer i lagstiftningen rörande fri rättegång.
    Styrelsen har utgjorts av hrr Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Sven G. Levander, Norrköping, Bror Schultz, Jönköping, och Pontus Svinhufvud, Katrineholm. Suppl. ha varit hrr Åke Bohman,

232 NOTISERKalmar, Lorentz Edelberg, Norrköping, och Björn Sandberg, Linköping. Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Halldén, Norrköping, Holger Lennerthson, Eskilstuna, Helge Qvarnström, Västervik, och Per Tham, Jönköping, ävensom till suppleanter i nämnden hrr Harry Henschen, Eskilstuna, Enar Lindblom, Linköping, Bengt Skantze, Jönköping, och fru Britt Åström, Linköping. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 120 medlemmar.