Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution höll ordinarie möte i Lund d. 27—28 sept. 1956. Efter vid mötet förrättade val har föreningens presidium följande sammansättning: ordf. hypoteksdirektör Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf., hypoteksdirektör Torsten Stjernberg, Stockholm, sekr.-kassaförv. hypoteksombudsman Sture Zacco, Växjö, suppl. för denne hypoteksombudsman Bertil Moldén, Göteborg, samt revisor hypoteksdirektör K. F. Lindell, Göteborg. Föreningens medlemsantal uppgår till 21.
    Föreningens tryckta förhandlingar utkommer med ett nytt häfte (1955—1956) i början av 1957, innehållande följande ärenden som ansetts böra publiceras: Yttrande till Kungl. Maj :t över vissa delar av en av statens organisationsnämnd avgiven rapport över en undersökning rörande administrativa verksamhetsformer vid de statliga domstolarna; 1955 års jordförvärvslag; ansökan om kvarstad till säkerhet för garantilån (hovrättsutslag); rättsfall i frågan huruvida lantbruksnämnd, som gäldat långivarens fordran på grund av utslag rörande garantilån, äger vinna utmätning hos låntagaren-gäldenären på grund av samma utslag; vissa spörsmål rörande ansökan om fastställelse till betalning ur fast egendom av förfallen årsavgift (hovrättsutslag); fråga om i lagsökningsmål omslagsrevers, undertecknad av annan än lagfarne ägaren, kan åberopas för att visa att inteckning utan uppsägning är förfallen till betalning (hovrättsutslag); något ur den aktuella ekonomiska debatten.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2:50 per årgång och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarieårsmöte d. 12 maj 1956. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 16 febr. 1956. D. 27 april och d. 7 nov. 1956 anordnade föreningen subskriberade middagar för föreningens medlemmar. Föreningen hade d. 14 mars och d. 29 nov. 1956 sammanträde och åhörde därvid föredrag av prof. Per-Olof Ekelöf.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Eric Gauffin, v. ordf., rådmannen Henning Bruce, assessorerna Ingvar Ågren och Maja-Britta Oldin samt t.f. assessorerna Gunnar Sterner och Ella Köhler, sekr. och kassaförv. Suppl. ha varit rådmännen HarryHector, Allan Wirgin och Rickard Kettner, assessorerna Åke Asp och David Glück, sekreteraren Jan Schnell samt domaraspiranten Birgitta Blom. — Medlemsantalet har under året uppgått till omkr. 130.

 

    Jönköpings juridiska förening höll 1956 årsmöte d. 21 april. Efter årsmötet hölls gemensamt sammanträde med föreningen yngre jurister under Göta hovrätt, därvid prof. Ivar Agge höll föredrag över ämnet »Aktuellt om brott och straff». Höstsammanträde hölls, likaledes gemensamt med sistnämnda förening, d. 7 dec. med föredrag av doc. Gustaf Petrén över ämnet »Rättssäkerheten i förvaltningen». Jönköpings juridiska förenings styrelse har utgjorts av landssekr. Åke Sylwan, ordf., presidenten Joel Laurin, v. ordf., hovrättsassessorn Gunnar Ekblad, kassaförv., lagmannen Olof Engquist,

NOTISER 235häradshövdingen Erik Ekstedt, borgmästaren Nils Rappe och adv. Hans Sundström med häradshövdingen Frithiof Folkard von Scherling, landsfogden Bertil Ankar och adv. Per Tham som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 140.