Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 30 nov. 1956, varvid prof. Per Stjernquist, Lund, höll föredrag över ämnet »Lagarna och samhället». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., rådmannen Ragnar Grönwall, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, borgmästaren Hans G. Andersson samt advokaterna Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1956 sammanträtt två gånger, nämligen d. 9 mars och d. 12 okt., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll justitierådet Hjalmar Karlgren föredrag över ämnet »Några spörsmål från köprättens allmänna del». Vid oktobersammanträdet höll. prof. Fritjof Lejman föredrag över ämnet »Utvecklingslinjer inom skadeståndsrätten». D. 7 april voro ett antal föreningsmedlemmar gäster hos Juridisk Forening i Köpenhamn vid firandet av dess 75-årsjubileum. D. 12 okt. beslöt styrelsen att, efter kungörelse- och ansökningsförfarande, utdela ett eller flera rese- och forskningsstipendier ur ett belopp å 6 000 kronor, som Åke Wibergs stiftelse för ändamålet ställt till förfogande. Till styrelseledamöter för år 1957 ha utsetts lagman Gunnar Nilsson, ordf., adv. Hans-Erik Bachmann, v. ordf. och kassaförv., rådman Anders Bruzelius, sekr. och sexmästare, samt direktör Sune Wetterlundh, adv. Åke Wettermark, borgmästare Th. Munck af Rosenschöld och prof. Lejman. Hovrättspresident Ivar Wieslander och prof. Karl Olivecrona, vilka under en följd av år tillhört styrelsen, den förre såsom v. ordf.och ordf., men vid oktobersammanträdet frånträdde sina poster, blevo vid sammanträdet varmt hyllade för sina insatser till föreningens fromma. Föreningens medlemsantal utgör 301.

 

    Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 14 maj 1956 varvid prof. Karl Olivecrona höll föredrag över ämnet »Några spörsmål om ändring av talan och res judicata i tvistemål». Vid sammanträde d. 16 nov. 1956 höll. prof. Fritjof Lejman föredrag över ämnet »Utvecklingslinjer inom skadeståndsrätten». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., rådmannen Edvin Richter, häradshövdingen Sven Rönnquist samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 66 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under år 1956 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av kanslichefen Hans Hansson, Stockholm, om »Statens trafiksäkerhetsråd och dess verksamhet »(vid gemensamt sammanträde med Halmstads Rotaryklubb).
    Styrelsen har utgjorts av häradshövdingen Henning Nitelius, ordf., landssekr. Robert Magnusson, v. ordf., adv. Karl Hillgård, borgmästaren Axel Lindskog, adv. Valfrid Granqvist och rådmannen Åke Svensson med landsfogden N. L. Eklund och assessorn Sixten Lundmark som suppl. Kassaförv. har varit adv. Granqvist samt sekr. och klubbmästare assessorn Lundmark. —Föreningen räknade vid 1956 års utgång 72 medlemmar.