236 NOTISER    Göteborgs juristklubb har under 1956 hållit fem sammanträden. Därvid ha hållits föredrag d. 6 mars av lasarettsläkaren Bertil Söderling över ämnet »Barnet — part eller processföremål», d. 7 juni av hovrättsrådet Torvald Hellquist om sin tid »Som domare i Etiopien» och d. 3 okt. av prof. Nils Herlitz över ämnet »Om det administrativa rättsskyddet». D. 20 april förekom i anslutning till en fingerad rättegång diskussion om »Domarens processledning». D. 6 dec. diskuterades efter inledning av häradshövd. Nils Joachimsson och adv. Bo Westman »Fri rättegång för alla?».
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 6 dec. adv. Bo Westman, ordf., lagmannen Einar Holm, v. ordf., hovrättsfiskalen Erik Borglund, sekr., assessorn F. A. Hammar, kassaförv., rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur. kand. H. G. Mellander, sexmästare. — Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 380.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 17 febr. 1956. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret omvaldes adv. B. G. Heijl, ordf., assessorn Bengt Lindeblad, v. ordf., och till övriga styrelseledamöter kronokamreraren Elis Winnermark och adv. Göran Linnander samt nyvaldes rådmannen Ante Beck-Fris, samtliga i Borås. Till styrelsesuppl. omvaldes adv. Simon Haglund och nyvaldes stadsombudsmannen Folke Föjerstam, båda i Borås.
    Vid årsmötet höll hovrättsrådet Torvald Hellquist, Göteborg, föredrag över ämnet »Som domare i Etiopien». Tre ytterligare möten ha hållits, nämligend. 13 april 1956, då stadsfiskalen Robert Clémentz, Borås, och adv. Arne Gullack, Borås, inledde en diskussion över ämnet »Domstolens och försvararens inställning till förundersökning i brottmål», d. 5 okt. 1956, då doktor Ring Lundquist, Lillhagen, höll föredrag över ämnet »Erfarenheter av ungdomsfängelse», till vilket möte Älvsborgs läns södra läkarförening ävensom åklagarna i Sjuhäradsbygden inbjudits, samt d. 30 nov. 1956, då lagman Einar Holm, Göteborg, höll föredrag över ämnet »Rättskipning, rättssäkerhet och rättsröta». — Föreningen har under året haft 42 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under 1956 hållit tre sammanträden i Karlstad. Vid sammanträde d. 17 mars, gemensamt för föreningen och Värmlands läkarförening, höll leg. läkaren Stig Johnson, Karlstad, föredrag över ämnet »Alkoholmissbruk och alkoholism ur medicinsk synpunkt», till vilket sammanträde medlemmarnas damer voro inbjudna. Efter sammanträdet följde dans. Vid årsmötet d. 9 juni talade kommerserådet Siegfried Matz, Stockholm, över ämnet »Några av rättegångsordningens grundprinciper i belysning av förfarandet vid parts utevaro», varjämte riksdagsmannen Manne Ståhl, Karlstad, kåserade om vissa aktuella rättsfrågor, som behandlats iriksdagen. Justitierådet Gösta Walin höll d. 29 sept. föredrag över ämnet »Några reflektioner om äganderätt».
    Föreningens styrelses utgöres av häradshövdingen Ivar Hessius, ordf., bankdirektören Birger Zotterman, v. ordf., assessorn Gustaf Nordenström, sekr., adv. Carl W. Nordenfelt och förste länsnotarien Bert Edberg. — Medlemsantalet uppgår till omkring 90.