NOTISER 237    Örebro läns juristförening har under 1956 hållit ett sammanträde d. 16 maj. Därvid höll prof. Olof Kinberg föredrag över ämnet »Kriminalpolitik förr, nu och längre fram».
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Gösta Strandell, ordf, häradshövdingen Olof Ekecrantz, v. ordf., bitr. stadsfiskalen Tord Wessman, sekr., adv. Åke W. Lindeberg, kassaförv., adv. Margareta Wallerius, klubbmästare, landssekreteraren Erik Werner och stadsdirektören Gösta Johansson. Föreningen har 100 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1956 hållit fyra sammanträden. D. 23 mars höll hovrättsrådet Åke Martenius föredrag över ämnet »Samhället och den fria konkurrensen». Justitierådet Torkel Nordström talade d. 20 april om »Reformtankar på fastighetspanträttens område». D. 5 okt. höll stadsadvokaten Östen Malmberg föredrag över ämnet »Byggande under markplanet på annans grund». Slutligen höll docenten Lars Welamson d. 27 nov. ett föredrag kallat »Ett konkursrättsligt strövtåg».
    Styrelsen har under år 1956 utgjorts av häradshövdingen Åke Thorell, ordf., ombudsmannen Åke Lindstedt, v. ordf., stadsombudsmannen Sven Martiin,sekr., länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, kassaförv., stadsfiskalen Otto Holm, klubbmästare, samt rådmannen Folke Höijer och adv. Anders von Zweigbergk. Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 90.

 

    Dalarnas juristförening har under 1956 haft två sammankomster. Vid årsmötet i Falun d. 13 juni talade hovrättsassessorn Holger Nordqvist över ämnet »Rättssäkerhetsfrågor vid administrativa frihetsberövanden», varefter en livlig diskussion följde. Efter lunch tillsammans med medlemmarnas damer följde ett kåseri av hovrättsassessorn Ivan Wallenberg om intryck från en tjänstgöring i Etiopiens högsta domstol. D. 23 nov. voro medlemmarna samlade till supé och samkväm i Falun.
    Föreningens styrelses utgöres av adv. Karl Gezelius, ordf., häradshövdingen Nils Falk, v. ordf., adv. Bertil Sylwan, sekr., ombudsmannen Ingvar Hillert, kassaförv., rådmannen Gunnar Hallert, klubbmästare, samt landsfogden Axel Blomér och länsnotarien Ove Sundelius. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1956 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträdet d. 17 febr. 1956, till vilket som gäster inbjudits representanter för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnden i Gävleborgs län samt affärs- och sparbankernas direktörer och lånekamrerare, lämnade förste länsassessorn C.-A. Rydin och lantbruksdirektören E. O. Sjölund, båda från Gävle, en redogörelse för ett ärende angående exekutiv försäljning av jordbruksfastighet jämlikt jordförvärvslagen.
    Till årssammanträdet d. 1 juni 1956 hade som föreläsare och diskussionsinledare inbjudits doc. P. O. Bolding, Uppsala, vilken talade över ämnet »Skiljemän och deras rättsskipningsmetoder». Detta årssammanträde hade viss jubileumskaraktär, enär föreningen bildades år 1936.
    Vid sammanträdet d. 22 nov. 1956, till vilket inbjudits medlemmarna i Gästriklands läkarförbund och Gästriklands prästsällskap, föreläste prof. Torgny Segerstedt, Uppsala, över ämnet »Varför bli människor brottsliga?», varefter diskussion följde.

238 NOTISER    Styrelsen består av adv. Curt Ekdahl, Gävle, ordf., jur. kand. Bengt Norlén,Gävle, sekr., kassaförv. och klubbmästare, rådman Sven E. Ståhl, Gävle, adv. Sven Svedin, Gävle, och stadsfiskal Olof Lundmark, Gävle, med länsnotarie Henrik Källström, Gävle, och adv. Tryggve Ahlgren, Gävle, som suppl. Föreningen har 53 medlemmar.