Västernorrlands juristklubb har under 1956 sammanträtt två gånger. Årsmötet hölls d. 10 juni i Härnösand. Efter mötet samlades medlemmarna och deras damer till middag, vid vilken hovrättsrådet C.-G. Asplund, Sundsvall, talade om intryck och erfarenheter från tjänstgöring som domare i High Court i Ethiopien. Därefter följde dans. Vid sammanträde d. 2 nov. i Sundsvall höll sekr. i utredningen om administrativa frihetsberövanden, hovrättsfiskalen Erik Nyman, Sundsvall, föredrag över ämnet »Rättssäkerhetsgarantier vid administrativa frihetsberövanden». Efter föredraget intogo medlemmarna gemensam supé, varefter följde diskussion över dagens ämne.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlsson, v. ordf., tingsdomaren Lars Dixelius, sekr., kassaförv. och klubbmästare, landssekr. Sven Johan Nilsson, advokaterna H. Lindblom och A. Hansson, häradshövdingen H. Beckman samt landskamreraren K. Edström. — Klubben har ett nittiotal medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1956 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 4 juni höll doc. Gustaf Petrén, Stockholm, föredrag över ämnet »Administrativt rättsskydd». Länsrevisorn Rolf Nordlindh, Östersund,talade vid sammanträde d. 5 dec. över ämnet »Nyheter i taxeringsväsendet».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., häradshövdingen Birger Jacobsson, v. ordf., rådmannen Sverker Lien, sekr., samt advokaterna D. Cappelen-Smith och Gösta Heilborn, suppl. Klubbmästare är adv. Björn Holmer. Klubben har 74 medlemmar.

 

DÖDSFALL 

    Sven Bellinder †

    Vid rekryteringen av Högsta Domstolen har man sökt tillföra Domstolen erfarenhet från skildaområden av rättslivet. Sven Bellinder företrädde i eminent grad erfarenheten från domsagorna, och han var med sin praktiska läggning väl skickad därtill. Han blev också ett nyttigt tillskott i Domstolens personella utrustning, ett tillskottvars värde ytterligare höjdes genom hans karaktär som i hög grad kännetecknades av de dygder man vill finna hos en domare, samvetsgrannhet, klart omdöme och omutlig rättrådighet. Hans gamla kamrater kommer dessutom att i honom med saknad minnas en trofast vän.

Emil Sandström

DÖDSFALL 239    F. d. justitierådet Sven Bellinder avled d. 25 jan. 1957. Han var född i Örebro d. 1 febr. 1882, avlade mogenhetsex. i Göteborg 1899 samt fil. kand.ex. 1901 och jur. utr. kand.ex. 1904 i Uppsala. Sin domarkarriär gjorde han överlångvariga lantdomarförordnanden under åren 1907—18, vilket sistnämnda år han blev v. häradshövding. 1915 erhöll han adjunktion i Göta hovrätt, därhan blev fiskal 1919 och assessor s. å. 1923—1933 var han häradshövding i Mellersta Värends domsaga och utnämndes 1933 till justitieråd. 1949 avgick han med pension ur Högsta Domstolen. Under sin Växjö-tid var han livligt kommunalt verksam. Han var 1929 utredningsman rörande kraschen i de allmänna sparbankerna och hade även därefter flera statliga utredningsuppdrag, bl. a. rörande tingshusbyggnadsskyldigheten (SOU 1936:37).