LITTERATURNOTISER 275L a w s   c o n c e r n i n g   n a t i o n a l i t y. United Nations Legislative Series (ST/LEG/SER B/4). United Nations. New York 1954. XVII + 594 s. $ 4,00.

    Denna volym, som har sammanställts av »the Division for the Development and Codification of International Law of the Legal Department of the Secretariat of the United Nations», innehåller alla de europeiska och de flesta utomeuropeiska staternas medborgarskapslagar. Texterna ha i allmänhet återgetts på engelska; för ett tiotal staters lagar har emellertid franska använts. Dessutom ha intagits vissa konventioner på medborgarskapsrättens område. För den som sysslar med medborgarskapsfrågor bör det kunna vara av praktiskt värde att på detta sätt få tillgång till de olika staternas lagar i en enda volym i stället för att behöva leta upp dem i skilda, mer eller mindre svåråtkomliga publikationer.
    Med hänsyn till det i förordet uttryckta önskemålet att eventuella fel påpekas, så att de kunna rättas i kommande upplagor, må här redovisas några iakttagelser vid en stickprovsgranskning beträffande de nordiska länderna. Den svenska kungörelsen ang. tillämpning av 10 § medborgarskapslagen har— med oriktigt SFS-nr — intagits men icke motsvarande danska och norska författningar. Vad angår Finland har lagändringen d. 23/7 1943, nr 609, ej beaktats. Enligt förordet har man vid översättningen av texterna i görligaste mån eftersträvat uniformitet i terminologien. Det förefaller dock som om åtskilligt mera kunnat göras i detta hänseende. Sålunda har den svenska lagen rubricerats »citizenship act», medan lagen i kungörelsen kallats »swedish nationality act». För »länsstyrelsen» ha olika översättningar använts på s. 439 och 443. Den nynorska textens uttryck »hatt fast bustad» har i 6 § översatts med »resided» men i 10 § med »domiciled». För den svenska textens»allmän tjänst» och den danskas »offentlig tjeneste» har använts termen»public service», under det att motsvarande norska uttryck »offentleg teneste» återgetts med »civil service».

T. N.

 

J a h r b u c h   d e s   ö f f e n t l i c h e n   R e c h t s. Utg. av prof. GERHARD LEIBHOLZ. Neue Folge. Bd 5. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen 1956. 365 s.DM 42,00, inb. 46,00.

    1956 års volym av den tyska årsboken för offentlig rätt innehåller i sin första hälft redogörelser för rättsutvecklingen i de båda tyska delstaterna Niedersachsen och Rheinland-Pfalz. Dessa arbeten torde dock vara för vidlyftiga och detaljrika för att kunna fängsla många läsare utanför Tyskland.
    Däremot är den andra hälften som avser främmande rätt liksom i de tidigare årgångarna intressant och givande även utanför den tyska läsekretsen. Bland ämnen får nämnas »The Constitutional Development of the British Commonwealth 1945—1954», »Die Entwicklung der politischen Parteien im englischen Verfassungsrecht» samt väldokumenterade redogörelser för 1946 års japanska konstitution och för författningutvecklingen i folkrepubliken Kina sedan 1949. I dessa översikter ingår den japanska författningen i engelsk och den kinesiska i tysk översättning.

G. S.