Betænkning om retspsykiatriske undersøgelser i straffesager. Den af justitsministeriet i december 1951 nedsatte kommission har nu afgivet betænkning. Denne behandler — efter nogle principielle betragtninger over mentalundersøgelsens formål—spørgsmålene om, i hvilket omfang psykiatriskeundersøgelser bør anvendes inden for strafferetsplejen, og hvilket materiale der bør foreligge som grundlag for en sådan undersøgelse, samt om erklæringens nærmere indhold. Der tages stilling til nogle processuelle spørgsmål, navnlig om, hvorvidt straffeprocessen bør deles i et bevis- og et sanktionsstadium, og om der bør gennemføres begrænsninger i sigtedes (tiltaltes) adgang til at blive gjort bekendt med mentalerklæringen. Endvidere drøftes mentalundersøgelsernes organisation, herunder hvorvidt undersøgelserne bør foretages af embedslægerne eller af speciallæger i psykiatri, og oprettelsen af en særlig observationsinstitution i Nykøbing Sj. Et kapitel omhandler retslægerådets overskøn i retspsykiatriske sager, og et andet kapitel behandler mentalundersøgelsernes varighed og foreslår, at der fastsættes visse frister for afslutningen av undersøgelserne. Endelig indeholder betænkningen nogle overvejelser om tilladeligheden af at anvende narkoanalyse.
    Kommissionens formand var højesteretsdommer Herfelt, der i 1954 afløstes af kontorchef i justitsministeriet, nu landsdommer Chr. Ludvigsen.

Hv.

 

    Antallet af dommere i Københavns byret forøget. Siden 1927 har Københavns byret bestået af en præsident og 22 andre dommere, hvortil der siden 1942 er kommet enkelte konstituerede dommere. Som følge af den stærke stigning af sagernes antal er antallet af dommere ved lov nr. 56 af 21. marts 1956 forøget til 26.

Hv.

 

    Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde i København d. 19. og 20. oktober 1956. Som foreningens formand genvalgtes civildommer Harald Petersen, Nordre Birk. På mødet, hvori som gæster deltog hovrättsrådet Håkan Moberg og häradshövding Carl Davidsson, indledte højesteretsdommer

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 291Bodil Dybdal en diskussion om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab, og rigsadvokat H. Olafsson holdt foredrag om: Anklagemyndigheden og særforanstaltninger i henhold til straffeloven. 

Hv.