NOTISER  

 

   Näringsfrihetsrådet. Av de ärenden som näringsfrihetsrådet under år 1956 hade att behandla bestodo tolv av framställningar från näringsfrihetsombudsmannen (NO) om att rådet genom förhandling skulle söka undanröja påstådda skadliga verkningar av olika uppgivna konkurrensbegränsningar. I sex av dessa fall, vilka gällde kvotering av blomsterlöksdrivning, kvotering och prisbindning vid försäljning av soda, diskriminering av en återförsäljare inom kolhandeln, vägran att bevilja visst s. k. hemköpsföretag grossist rabattvid köp av socker, nyetableringskontroll inom färghandeln samt diskriminering av viss återförsäljare av porter, undanröjdes de av NO påtalade verkningarna, innan rådet slutligt prövat om dessa voro skadliga ur allmän synpunkt. I ett sjunde ärende, som gällde nyetableringskontroll inom speceri och lanthandeln, beslöto avtalsparterna, likaledes innan frågan om skadligheten slutligt prövats, att tills vidare ej tillämpa avtalet, varför ärendet förklarades vilande. I tre fall fann rådet skadlig verkan icke föreligga, nämligen i fråga om rekommendation inom förening att ej annonsera i vissa tidskrifter, vägran att antaga viss kioskägare såsom återförsäljare av tidningar samt avtal om områdesuppdelning i visst fall vid försäljning av maltdrycker m. m. I två fall åter biföll rådet NO:s hemställan och beslöt alltså inleda förhandling. Det ena fallet gällde det s. k. annonsbyråsystemet, i fråga om vilket förhandlingar fortfarande pågå. NO hade här vänt sig bland annat mot att i princip endast av tidningsutgivareföreningen auktoriserade annonsbyråer har rätt till provision vid annonsförmedling samt att denna provision icke får av byrå utnyttjas för att ge lägre pris exempelvis åt annonsör som genom egen reklamavdelning eller eljest själv utför en del av det arbete för vilket provisionen skall utgöra ersättning. — Det andra fallet vari rådet fastställde skadlig verkan gällde en mjölkaffär som genom överenskommelse med me-

NOTISER 299jeriförening fått ensamrätt till mjölkförsäljning inom visst stadsområde. Denna konkurrensbegränsning undanröjdes genom förhandling.
    På framställning av jordbruksnämnden lämnade rådet dispens från bruttoprisförbudet vid partiförsäljning av strömming. — I två fall beviljade rådet dispens från förbudet mot anbudskarteller, nämligen i fråga om flygförsäkringspremier samt vid leverans av köttkonserver till viss myndighet.
    I enlighet med bestämmelserna i rådets instruktion hade rådet på begäran av NO vissa överläggningar dels med företrädare för cykelbranschen för att där åstadkomma friare konkurrensförhållanden, dels med olika detaljhandelsorganisationer om möjligheterna att i konkurrensens intresse inskränka bruket av horisontella s. k. riktprislistor. Sistnämnda ärende utreds för närvarande av pris- och kartellnämnden.
    Rådet höll under året 28 sammanträden, av vilka 8 voro offentliga.
    Näringsfrihetsrådets och ombudsmannaämbetets beslut och utlåtande m. m. ha till och med år 1956 refererats i tidskriften Näringsfrihetsfrågor (se SvJT 1955 s. 575). Från och med i år refereras de i stället i den av Statens pris- och kartellnämnd utgivna tidskriften Pris- och kartellfrågor.

B. H. K.