Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och skattm., samt Titus Linnell, Sthm, och Sture Borgquist, Linköping.
    Föreningen deltog föregående år med representanter i Det 4. nordiske møde for jurister beskæftigede i forsvarets tjeneste, vilket hölls i Köpenhamn.
    Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 50.

 

    Juristklubben i Linköping. Under 1956 ha hållits följande sammanträden: d. 20 jan. föredrag av landsfogde E. Strandmark över ämnet »Några spörsmål i den nya processen sedda ur åklagarens synvinkel» med diskussion, som inleddes av adv. Bengt Hesser och hovr. fiskal Bo-Göran Stenström; d. 16 mars föredrag av överläkare Ring Lundquist över ämnet »Ungdomsbrottsligheten och verksamheten vid Roxtuna»; d. 6 april föredrag av Klas-Magnus Elfwing över ämnet »Något om ändring av åtal och res judicata i brottmål»; d. 28 maj föredrag av borgmästare C. Svennegård över ämnet »Utredningen rörande stadsdomstolarna»; d. 16 okt. diskussion över ämnet »Samhällets reaktioner mot vårdslösa motorfordonsförare» med inledningsanföranden av länsnot. L. Almén, adv. G. Edelberg, kanslichef H. Hansson och bitr. landsfiskal G. Lager; samt d. 27 nov. föredrag av överläkare A. Norrsell över ämnet »Moderna behandlingsmetoder inom sinnessjukvården». Flera av sammanträdena ha varit gemensamma med lokalavdelningen av Sveriges juristförbund.
    Under verksamhetsåret 1955—1956 utgjordes styrelsen av borgmästare Svennegård, ordf., adv. Sivert Nilsson, sekr. och kassör samt länsnot. Daga Forsberg. Under verksamhetsåret 1956—1957 utgöres styrelsen av hypoteksdirektör Bengt Gunnhagen, ordf., utnämnde länsassessorn Lennart Almén samt bitr. stadsfiskal Evert Östlund, sekr. och kassör.

 

    Västerbottens juristförening har under 1956 haft fyra sammanträden, vid vilka föredrag hållits över olika aktuella ämnen. Föredragen ha som regel åtföljts av diskussion. Bland inbjudna talare är särskilt att nämna prof. Per Olof Ekelöf, som d. 15 nov. inför föreningens medlemmar och ett flertal andra, särskilt inbjudna personer höll föredrag över ämnet »Den materiella processledningen». På inbjudan av länets lantmätare ha dessutom en stor del av föreningens medlemmar närvarit vid ett av lantmätarna anordnat sammanträde d. 26 jan., vid vilket byråchefen Öjborn höll föredrag om rättspraxis beträffande 19 kap. 13 § jorddelningslagen. Vid tre tillfällen ha föreningsmedlemmarna med damer samlats till middag med dans, en gång — d. 27 mars — för att avtacka föreningens då avgående ordförande, borgmästaren Yngve Kristensson före hans avresa från Umeå, en gång å K 4:s officersmäss på inbjudan av regementets officerskår och sista gången i anslutning till prof. Ekelöfs föredrag. Föreningens styrelse utgöres av landsfogden Erik G. Sahlin, ordf., hovrättsrådet Björn Zethræus, v. ordf., rådmannen Folke Fredlund, sekr., adv. Hilding Rumar, kassaförv., och länsassessorn Levi Johansson. Föreningen har 74 medlemmar.