302 NOTISER    Juridiska föreningen i Uppsala har under året sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde berättade häradshövding Ernst Leche om »En domare for till England», d. 16 mars redogjorde adv. Ragnar Gottfarb för »Brottmålsadvokatens uppgifter» och d. 17 april höll prof. Nils Herlitz föredrag om »Administrativt rättsskydd». Vid vårfesten gav polisintendent Alvar Zetterquist sin syn på »Kriminalpolisen i arbete förr och nu». Höstterminen inleddes med recentiorsfest varvid universitetets rektor, prof. Torgny Segerstedt talade över ämnet »Samhällsutvecklingen och rätten», d. 14 nov. behandlade prof. Jan Hellner frågan »Strikt ansvar — vart går utvecklingen?» och vid julfesten slutligen berättade jur. kand. Ola Nyquist om »The American way of University-life».
    Föreningens styrelse har under året utdelat följande stipendier: Juridiska föreningens i Uppsala hundraårsstipendium till fil. kand. Stig Strömholm och Norstedts bokpremium till fil. kand. Per Anders Knutsson.
    Samarbetet med våra nordiska grannländer har varit mycket gott och föreningen har haft nöjet att som sina gäster se jur. stud. Asko Harmia från Helsingfors och Tor Martin Kindem från Oslo. Föreningen representerades i sin tur i Helsingfors av jur. stud. Per-Håkan Bondestam och i Köpenhamn av jur. stud. Herbert Krook.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: prof. Ivar Strahl, ordf., hovrättsfiskal Sten Hillert, v. ordf., jur. kand. Arne Hedenmo sekr. t. d. 7 maj, därefter jur. stud. Johan Nordenfalk, adv. Per-Otto Högsten, skattm., jur. stud. Herbert Krook, litteraturförest. t. d. 26 sept., därefter jur. stud. Ola Bengtsson, jur. och fil. kand. Georg Wennerholm, bibliotekarie, jur. stud. Per Gunnar Erlandsson v. bibl. t. d. 26 sept., därefter jur. stud. Ulla-Greta Petersson, jur. stud. Gösta Westergård, klubbm., samt jur.stud. Hugo Stenbeck, Christer Mannerfelt och Carl-Eric Nilsson ävensom jur. stud. Per-Håkan Bondestam t. d. 26 sept., därefter jur. stud. Carl Behrman. — Föreningen har omkring 250 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under år 1956 hållit fem sammanträden. Därvid har föredrag hållits d. 17 febr. av rektorn vid Ryagårdens ungdomsvårdsskola Harald Hansson över ämnet »Ungdomsvårdsskolan — en omdiskuterad vårdform», d. 11 april av prof. Kristen Andersen, Oslo, över ämnet »Omkring den nordiske rettstankes problem», d. 13 okt. av prof. Alf Ross, Köpenhamn, över ämnet »Begreppet gällande rätt sett från domarens synpunkt», d. 7 nov. av prof. Halvar G. Sundberg, Uppsala, över ämnet »Rättssäkerheten i förvaltningen», samt d. 30 nov. av justitierådet Sigurd Dennemark, Stockholm, över ämnet »Varför har det inte blivit något av ärvdabalksförslaget ?»
    D. 21—22 april avhölls i Lund och å Lunds studentkårs friluftsgård i Lillsjödal dansk-svenska studentjuristdagar varvid föredrag hölls av prof. Stig Iuul, Köpenhamn, över ämnet »Erik Krabbe, en dansk 1600-talsjurist» samt av prof. Gerhard Hafström, Lund, över ämnet »Böter och baugar. Till frågan om det nordiska bötessystemets äldsta historia». Som inbjudare till studentjuristdagarna, till vilka hade inbjudits tjugo danska studenter, stod Juridiska fakulteten i Lund samt Juridiska föreningen.
    I samarbete med Skåneavdelningen av Sveriges juristförbund anordnades d. 2 okt. en upplysningsafton över temat »Vad kräver advokaten av sin biträdande jurist och vad kan denne begära av advokaten?»

NOTISER 303    Representanter för föreningen har under året gästat motsvarande föreningar i Helsingfors och Köpenhamn.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: ordf. doc. Ulf Persson, v. ordf. hovrättsfiskal Carl Axel Petri, litteraturförman jur. stud. Per Falk, sekr. jur. stud. Folke Rosell, skattmästare jur. kand. Margareta Wånge, klubbmästare jur. stud. Birgitta Almqvist, musikförman jur. stud. Karl-Olof Wirell, samt konsulter jur. stud. Erland Aspelin, fil. kand. Ove Ekman och jur. stud. Anders Lindholm. — Medlemsantalet har under året varit omkring 250.