Stockholms högskolas juridiska förening har under verksamhetsåret 1956—57 anordnat följande sammankomster: d. 22 mars inledde prof. Ivar Agge en debatt om bilstölderna, varvid byråchef Lars Bolin, stadsfiskal Sten Mattsson och redaktör Tore Zetterberg medverkade; d. 24 april »Resningsnämnd?», ett rundabordssamtal mellan prof. Åke Hassler, doc. Per-Olof Bolding, adv. Yngve Häckner och ambassadsekreterare Skjold Mellbin; d. 23 okt. »Thalia och Musica hos Justitia. Utövande konstnärers rätt enligt ett nyligen framlagt lagförslag» debatterades av hovrättsassessor Torwald Hesser, regeringsrådet Erik Hedfeldt, prof. Seve Ljungman samt representanter för Radiotjänst, Svensk Filmindustri, Musikerförbundet och Teaterförbundet; d. 9 nov. »Vad kan en advokat begära av sin biträdande jurist och vad kan denne begära av advokaten?», diskussion under medverkan av bl. a. adv. Ragnar Gottfarb och jur. kand. Karl-Wilhelm Schumacher, varvid juristförbundet stod som medarrangör; d. 20 nov. ett rundabordssamtal om »Kringgåendet av skattelag» mellan doc. Dag Helmers, ordf., länsrevisor Gunnar Almbladh, jur. dr Bertil af Klercker, adv. F. H. Wallin, kanslirådet Harry Sterner och kammarättsrådet N. G. Lindquist. — Dessutom har föreningen under året anordnat traditionella fester.
    Föreningen har gästats av representanter för Juristklubben Codex i Helsingfors, Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn och Juristforeningen i Oslo och har själv sänt representanter till Helsingfors och Köpenhamn.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Ivar Agge och styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. jur. kand. Lars Persson, v. ordf. jur. stud. Margareta Sahlin, sekr. jur. stud. Pär Kettis, skattmästare jur. stud. Olof Ljunggren, bibliotekarie jur. stud. Göran Hedelius samt konsulter jur. kand. Gösta Westring och jur. stud. Per Evaeus. Föreningen har 624 medlemmar.

 

    Upsala studenters juristförening för rättssäkerhet bildades d. 23 nov. 1956. Före det konstituerande sammanträdet höll prof. Henrik Munktell, ordf. i Svensk juristförening för rättssäkerhet, ett föredrag över ämnet »Rättsstaten och sovjettyranniet» samt redogjorde för verksamheten inom denna förening. De församlade kunde sedan under ordförandeskap av jur. stud. Jan-Henrik Björck konstituera Upsala studenters juristförening för rättssäkerhet, vilken skulle såsom lokalavdelning ansluta sig till Svensk juristförening för rättssäkerhet.
    Till den nybildade föreningens styrelse utsågos jur. stud. Jan-Henrik Björck, ordf., jur. stud. Lars Ekström, v. ordf., jur. stud. Eric Berencreutz, sekr., doc. Per Olof Bolding och jur. stud. Per-Håkan Bondestam samt såsom suppl. jur. stud. Gunilla Forslund, jur. stud. Fredrik Gedda och jur. stud. Sven Andersson.

304 NOTISER    Ett tjugutal personer anmälde sig såsom medlemmar i föreningen vid sammanträdet.