Nordiska juristmötet i Helsingfors. Vid anmälningstidens utgång hade inkommit anmälan om deltagande från omkring 190 medlemmar, varav omkring 150 med damer. Enligt meddelande från Helsingfors väntas antalet deltagare komma att uppgå till sammanlagt mellan 1 100 och 1 200 och någon begränsning blir — såvitt man nu kan se — inte aktuell. Vissa svårigheter vållas av att båtlägenheterna mellan Stockholm och Åbo/Helsingfors har begränsad kapacitet. Nyman & Schultz förfogar emellertid ännu en kort tid över ett antal platser.

 

PERSONALNOTISER 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 22 mars 1957 förordnat amanuensen i justitiedep. Christer af Winklerfelt till e. o. kanslisekr. i samma dep. fr. o. m. 1 april 1957 (29 mars e. tjänsteman i Cg 29);
    29 mars 1957 förordnat envar av kanslisekr. i justitiedep. Karl Gustaf Grönhagen och Olle Hellberg att fr. o. m. 1 april 1957 t. v. uppehålla en bef. såsom förste kanslisekr. i samma dep.
    Dep.chefen har
    1 mars 1957 förordnat red. Per Wrigstad till led. i författningsutredn. (SvJT 1954 s. 683);
    19 mars 1957 förordnat fångv.dir. Gunnar Marnell att såsom expert biträda fångvårdens byggn.komm. i ärenden rör. utbyggnad av centralanstalten Hall med sidoanstalter.

    Nedre Justitierevisionen. K. M:t har
    22 mars 1957 förordnat tingsdomaren i Ångermanlands norra domsaga Sven Brehmer att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    29 mars 1957 utnämnt ass. i Svea hovrätt Hans Nordström till rev.sekr. fr. o. m. 1 april 1957.

    Hovrätterna. K. M:t har
    29 mars 1957 utnämnt tingsdomaren i Sollentuna och Färentuna domsaga Åke Sahlqvist till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 maj 1957;
    s. d. förordnat hovr.råden i hovr. för Nedre Norrland Carl-Gustaf Asplund och Thord Melin att fr. o. m. 1 april t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. å avd. i hovrätten.

    Häradsrätterna. K. M:t har 15 mars 1957 utnämnt förste byråsekr. hos gen.poststyr. Karl Åke Lundin till särskild inskr. domare i Södertörns domsaga fr. o. m. 1 april 1957.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 29 mars 1957 förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol Carl-Gustaf Wedin till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol fr. o. m. 1 april 1957 t. v. t. o. m. 31 mars 1960.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    22 mars 1957 förordnat t. f. rådm. i Sthm Per Olof Heurlin till e. rådm. i samma stad fr. o. m. 1 april 1957;
    5 april 1957 utnämnt e. ass. vid rr. i Hälsingborg Karl Arvid Berglund till ass. vid samma rr;
    12 april 1957 utnämnt civilrådm. i Uppsala Erik Ringenson till borgm. i samma stad.

    Universiteten. K. M:t har 1 mars 1957 utnämnt docenten i civilrätt vid Uppsala universitet Svante Bergström till preceptor i civilrätt vid samma universitet fr. o. m. 1 april 1957.

 

Trycklov 27/4 1957