Die Schiedsgerichtsbarkeit in Zivil - und Handelssachen. Unter Mitwirkung zahlreicher Juristen aus verschiedenenLändern hrsg. von ADOLF SCHÖNKE † und GERHARD KIELWEIN. Bd III. Köln— Berlin 1956. Carl Heymanns Verlag. 201 s. Inb. DM 22,00.

    Den nu föreliggande delen av detta samlingsverk (betr. de tidigare delarna se SvJT 1949 s. 752 f.) innehåller redogörelser för de skiljerättsliga systemen i Frankrike samt i vissa av Sydamerikas länder: Ecuador, Brasilien ,Chile, Argentina (i detta fall blott återgivande av lagtexter) och Uruguay. Därjämte återges texterna till vissa internationella överenskommelser och stadgar (bl. a. avseende American Arbitration Association, Inter-American Commercial Arbitration Commission och Canadian-American Commercial Arbitration Commission).
    Avsnittet beträffande den franska rätten, författat av E. MEZGER, är synnerligen givande. Den franska rätten konfronteras med den tyska och debatt sätts in på sådana punkter där olikheter framträder. Om fransk rättspraxis lämnas många intressanta uppgifter. Det övriga materialet i boken har ojämn bredd och kvalitet men har dock stort informativt värde. De sydamerikanska staterna är långt mer restriktiva än de västeuropeiska i fråga om att acceptera skiljeförfarandet såsom medel för slitande av internationella affärstvister. Exempelvis yttras i redogörelsen för Ecuadors rätt (s. 93): »Kein Schiedsspruch des Auslandes, selbst wenn mit diesem ein Abkommen besteht, ist vollstreckbar, wenn er 'irgendeinem Landesgesetz' widerspricht. »Över huvud taget ger boken en klar föreställning om de svårigheter som möter i det angelägna arbetet — just nu bedrivet bl. a. inom F. N:s ekonomiska och sociala råd — för åstadkommande av internationella överenskommelser på skiljerättens område.

P. O. B.

 

Kommentar zur Zivilprozessordnung. Begründet von L.GAUPP. Fortgeführt von F. STEIN und M. JONAS. 18., neubearbeitete Auflage von A. SCHÖNKE. Fortgeführt von R. POHLE. Bd I, 1953. XVI + 1375s. Bd II, 1956. VI + 1440 s. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen. Lösbladsutgåva. DM 194,00.

    Den stora kommentar till Zivilprozessordnung, som allmänt går under namnet STEIN-JONAS, torde icke behöva någon presentation för SvJT:s läsekrets. Det bör däremot anmälas, att arbetet nu föreligger komplett i en adertonde

LITTERATURNOTISER 37upplaga. Denna är, liksom den närmast föregående, i första hand ett verk av ADOLF SCHÖNKE, som vid sin död i maj 1953 hunnit utarbeta ett färdigt manuskript. Rättsutvecklingen efter denna tidpunkt — framför allt tillkomsten i augusti samma år av Gesetz über Massnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvoll-streckung — har emellertid nödvändiggjort en betydande omarbetning av vissa avsnitt. Arbetet härmed har varit anförtrott åt RUDOLF POHLE, också han en av Tysklands mest framstående processualister, vars namn borgar för verkets alltjämt mycket höga kvalitet. I enlighet med traditionen från tidigare upplagor redovisas ingående icke blott utvecklingen i praxis, som inom ramen för kommentarens form ägnas en systematisk granskning, utan även doktrinens diskussion av både principiella spörsmål och detaljfrågor. Ett supplement, avsett att bringa även de tidigare utkomna delarna av arbetet å jour med den senaste utvecklingen, är under förberedelse och vänta sinom kort utkomma.

L. W.