NOTISER

 

      Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet 50 år. Det dröjde länge innan Sveriges huvudstad fick en egen juridisk fakultet. Tanken på universitetsundervisning i Stockholm mötte till en början starkt motstånd, särskilt från Uppsala universitet, helt naturligt eftersom tankens förespråkare ursprungligen ville förverkliga den genom att flytta universitetet från Uppsala till Stockholm. Sedan denna linje övergivits, tillkom Stockholms högskola år 1877. Redan då förelågo planer att där inrätta en juridisk fakultet. Initiativ i saken togs särskilt av vice häradshövdingen G. B. A. Holm, utgivaren av Nytt juridiskt arkiv. Efter det Stockholms stadsfullmäktige beviljat anslag för ändamålet, beslöt högskolans styrelse år 1906 att inrätta sex professurer i juridiska ämnen. En professor (Stjernberg) utnämndes samma år (i straffrätt och juridisk encyklopedi med internationell privaträtt). Året därpå tillsattes de övriga fem (Winroth, Ekeberg, Alexanderson, Varenius, Delin) och förenades med Lars Hiertas professur i nationalekonomi med finansvetenskap (Cassel) till en stats- och rättsvetenskaplig fakultet, vid vilken undervisningen upptogs i full utsträckning under höstterminen 1907. Fakulteten är alltså nu 50 år.
    Under de gångna 50 åren har fakulteten genomgått en rask utveckling.WINROTH har i förordet till Arf och danaarf (Stockholm 1909) lämnat redogörelser för Stockholms och Uppsalas juridiska fakulteter (s. LXXXIX) samt Stockholms högskola och juridiska fakultet (se XCIX). Redan då, vid början av sin femte termin, kunde fakulteten uppvisa ett antal av inemot 300 inskrivna studerande. Fakulteten sades enligt Winroth vara en fara genom att öka antalet juris studerande. Den bekanta avskräckningskampanjen på 1940-talet mot överbefolkning på juristbanan medförde en viss reducering av antalet studerande vid samtliga juridiska fakulteter, men Stockholmsfakulteten minskade ej mer än de övriga. Tvärtom torde antalet juris studerande i Stockholm tidigare ha varit ungefär lika stort som i Uppsala och Lund tillsammans men är numera ännu större. Med ett elevantal, som rör sig omkring 700, är fakulteten sedan länge Sveriges största, och att den fyller ett behov torde ingen längre vilja förneka.
    Det ligger i sakens natur, att fakultetens expansion tid efter annan medfört behov av vidgade lokaler. Efter att provisoriskt ha verkat i förhyrdalokaler, det s. k. Lundbergska huset Kungsgatan 30 och Arbetarinstitutets lokal vid Klara norra kyrkogata, inrymdes fakuleten år 1909 i det då nybyggda huset vid Kungstensgatan. År 1927 flyttade fakulteten till rymligare lokaler i högskolans nya hus Norrtullsgatan 2. Nu är behovet av utvidgning åter aktuellt.

NOTISER 361    Någon utförligare historik har icke blivit skriven om fakultetens tillkomst och verksamhet. I den minnesskrift som utgavs vid professor Tunbergs avgång från rektorsämbetet den 31 december 1949 (anmäld i SvJT 1952 s. 239) har emellertid professor HASSLER lämnat en redogörelse för stats- och rättsvetenskapliga fakulteten. Sedermera har Tunberg själv skildrat högskolans historia (SVEN TUNBERG, Stockholms högskolas historia före 1950, Norstedts 1957, pris 48 kr.). Denna skildring (anmäld av NIAL under strecket i Svenska Dagbladet den 28 mars 1957) sträcker sig från högskolans tillkomst på enskilt initiativ till ikraftträdandet av den överenskommelse av år 1948 mellan staten, Stockholms stad och högskolan, varigenom dess verksamhet i realiteten ställts under samma statliga regler och statliga inflytande som universiteten, låt vara att högskolan principiellt bibehållit sin ställning som enskild stiftelse. I den festskrift, varmed fakulteten väntas inom den närmaste tiden komma att hugfästa sitt 50-årsjubileum, torde dess historia bliva ytterligare belyst.
    De juridiska fakulteterna stå inför viktiga nya uppgifter, när den nu aktuella juristutbildningsreformen träder i kraft. För dessa uppgifter är fakulteten i Stockholm särskilt väl rustad, ty där ha redan i viss utsträckning använts friare undervisningsmetoder, naturvetenskapliga grundstudier och övningar i rättstillämpning med utnyttjande även av det praktiska livets män såsom lärare m. m. som är i den nya reformens anda.
    Icke blott vi som fått vår utbildning där utan alla Sveriges jurister ha anledning att hylla Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet vid dess 50-årsjubileum och tillönska fortsatt framgång i ungdomens fostran till rättens tjänst.

Nils Beckman