362 NOTISER    Svenska samfundet för jämförande rättsforskning, som stiftades år 1955 (se SvJT 1956 s. 210), höll sitt första årsmöte d. 24 sept. 1956 å Stockholms högskolas kårlokal. Därvid förekom, utom föreningsangelägenheter och rapporter från utländska konferenser, ett föredrag av prof. W. Friedmann, New York, om »The need for a comparative approach in international legal studies». Vid sammanträdet valdes f. justitierådet Algot Bagge till samfundets hedersledamot.
    Samfundet är anslutet till Association Internationale des Sciences Juridiques, Paris. Antalet samfundsledamöter är f. n. omkring 50. Styrelsen består av f. justitieråden Emil Sandström (ordf., tillika ordf. i den internationella associationens styrelse), prof. Åke Malmström (v. ordf. och sekr.), justitierådet Sven Edling, professorerna Nils Herlitz, Seve Ljungman och Karl Olivecrona samt lagbyråchefen Sten Rudholm. Till skattmästare har utsetts f. hovrättsrådet Allan Björklund. Styrelsens avsikt är att fortsätta den påbörjade utsändningen av skrifter och meddelanden till ledamöterna, i den mån resurserna det tillåta.
    Den som är intresserad för samfundets syfte kan efter anmälan till sekr. (adr. Universitetet, Uppsala) eller till annan medlem av styrelsen vinna inträde.

 

    Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte d. 25 jan. 1957. Vid årsmötet närvoro inemot 150 av föreningens medlemmar. Förutom förreningsangelägenheter förekom på årsmötet föredrag av bankdirektören Marcus Wallenberg över ämnet »Kapitalmarknaden och aktiebolagslagen».
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., direktören Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., adv. Carl Swartling, sekr. och kassaförv., bankjuristen Erik Burling, adv. Tore Flodin, borgmästaren Yngve Kristensson, kommerserådet Anders Lindstedt, prof. Håkan Nial, envoyén Sture Petrén och direktören Nils Valentin. Medlemmarnas antal uppgår till 315.

 

    Sjunde internationella straffrättskongressen. Association Internationale de Droit Pénal skall i Atén d. 26 sept.—d. 2 oktober i år hålla sin sjunde kongress.
    Förhandlingsämnen äro: 1. Den moderna uppfattningen av gärningsmannaskap och delaktighet; 2. Kontroll av domarens bestämmande av straff och skyddsåtgärder; 3. Legala, administrativa och sociala följder av straffdomen; 4. Brott begångna ombord på luftfartyg och påföljder för dem.
    Officiella språk vid kongressen äro engelska, franska och grekiska. I anslutning till kongressen anordnas utflykter till olika platser i Grekland.
    Anmälan om deltagande i kongressen göres till VII:e Congrés international de droit pénal, c/o Ministère de la Justice, Atén, och bör om möjligt vara mottagaren tillhanda före d. 30 maj. För deltagande upptages en avgift av 360 drachmer, jämte ytterligare 200 drachmer om den blivande publikationen upptagande kongressförhandlingarna önskas. För familjemedlemmar som åtfölja kongressdeltagare upptages en avgift av 150 drachmer per person. Avgifterna erläggas senast dagen före kongressens öppnande.
    Närmare upplysningar om kongressen kunna erhållas efter hänvändelse till prof. Strahl, Hj. Brantingsgatan 4 A, Uppsala.