365

PERSONALNOTISER  

 

     Nytt justitieråd
     Kungl. M:t har 26 april 1957 till justitieråd utnämnt expeditionschefen i handelsdepartementet Yngve Söderlund. Född i Göteborg 1909 blev han student där 1927 och jur. kand. i Uppsala 1932. Efter tingssittning i Askims m. fl. häraders domsaga tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han blev e. fiskal 1935 och e. o. assessor 1943. Han utnämndes till assessor i hovrätten för Västra Sverige 1948 och till hovrättsråd där 1950. Expeditionschef blev han 1951. Under kriget tjänstgjorde Söderlund 1940—1942 i statens industrikommission och i folkhushållningsdepartementet och var 1946—1951 byråchef hos JK och RÅ. 1954—1956 innehade han förordnanden såsom tf. JK. Söderlund har därjämte som ordförande eller ensam utredningsman haft skilda uppdrag inom social-, kommunikations- och handelsdepartementen samt har tillhört styrelserna för aktiebolaget Atomenergi och Stim.

 

    Justitiedepartementet.    K. M:t har
    8 mars 1957 förordnat pres. i hovr. över Skåne och Blekinge Ivar Wieslander att utreda frågan om hovrätternas domsområden;
    26 april 1957 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedep., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt Hjern till byråchef för lagärenden i samma dep. fr. o. m. 1 maj 1957.
    Dep.chefen har
    12 april 1957 förordnat adj.led. i hovr. över Skåne och Blekinge Karl-Gustav Lindelöw till sekr. i utredn. av frågan om en omreglering av hovrätternas domsområden;
    16 april 1957 tillkallat just.rådet Nils Beckman, ordf., led. av riksdagens I kamm., förste assistenten Fritiof Boo, led. av riksdagens II kamm., komm. arb. Henning Gustafsson, borgarrådssekr. Yngve Holmberg, adv. Gösta Järtelius, led. av riksdagens II kamm., lantarb. Sven Persson och dir. Hans Wiman att såsom sakkunniga verkställa översyn av allmänna hyreslagen.

 

    Handelsdepartementet.    K. M:t har den 26 april 1957 förordnat t. f. exp.chefen i handelsdep., byråchefen för lagärenden i justitiedep., hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Otto Petrén till exp.chef i förstnämnda dep.

 

    Inrikesdepartementet. Dep.chefen har 2 maj 1957 tillkallat fiskalen i hovr. för Västra Sverige Claes-Göran Källner att fr. o. m. 27 i samma mån. vara sekr. åt 1954 års brandlagsrev.

 

    Riksdagens lagutskott.  F ö r s t a   l a g u t s k o t t e t   har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år cementgjutare Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts tre jurister, nämligen advokaterna Georg Branting och Ingrid Gärde Widemar från I kamm. samt advokaten Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanterna äro fyra jurister, nämligen från I kamm. aktuarien Erik Englund och häradshövdingen Erik Alexanderson samt från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding och stadsfiskalen Lennart Eliasson. Sekr. är hovrättsfiskalen Åke Gustafsson och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Gunnar Ekblad.
    I  a n d r a   l a g u t s k o t t e t   har valts ny ordf. Såsom sådan har utsetts förste vice talmannen Axel Strand och till v. ordf. har omvalts hemmansägaren Edvin Jacobsson. I utskottet finnes icke någon jurist invald. Sekr. är hovrättsfiskalen Jan Erik Elliot och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Gunnar Danielson.
    T r e d j e   l a g u t s k o t t e t   har omvalt sin ordf. prof. Hugo Osvald. Till v. ordf. har nyvalts fiskaren Hans Levin. Bland suppleanterna äro två jurister

366 PERSONALNOTISERnämligen häradshövdingen Erik Alexanderson från I kamm. och prof .Henrik Munktell från II kamm. Sekr. är hovrättsassessorn Carl-Gustaf Grotander och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Mauritz Bäärnhielm.