Häradsrätterna.    K. M:t har
    26 april 1957 förordnat adj.led. i hovr. för Västra Sverige Fredrik Rekke att fr. o. m. 1 maj 1957 t. v. uppehålla tingsdomarbefattningen i Ångermanlands norra domsaga;
    2 maj 1957 beviljat häradshövd. i Jämtlands västra domsaga Eskil Young avsked med utg. av juli 1957;
    10 maj 1957 beviljat häradshövd. i Linköpings domsaga Helge Sjögren avsked med utg. av aug. 1957.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 26 april 1957 utnämnt civ.ing. Alf Bergh till vattenrättsing. fr. o. m. 1 juni 1957 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Mellanbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    2 maj 1957 beviljat borgm. i Göteborg Gösta Bäärnhielm avsked med utg. av sept. 1957;
    s. d. utnämnt rådm. i Umeå Sigvard Bälter till borgm. i samma stad;
    s. d. utnämnt ass. vid rr. i Örebro Lennart Wallin till rådm. i samma stad;
    10 maj 1957 utnämnt ass. vid rr. i Karlstad Gustaf Nordenström till rådm. i samma stad.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 30 april 1957 utnämnt e. o. bitr. stadsfiskalerna i Göteborg Bengt Ekeroth, Klas Lithner, Gunnar Ahlstedt och Beatrice Liljhagen till bitr. stadsfiskaler i samma stad.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 10 maj 1957 konstituerat assistenten vid fångv.anstalten å Långholmen Gerhard Boustedt till bitr. fångv.inspektör vid samma anstalt fr. o. m. 1 juni 1957.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 8 april 1957 antagits Bengt Bergendal, Göteborg, Fredrik Swartling, Malmö, Kjell Böttiger och Per Helander, Stockholm, Gunnel Markstedt, Sundsvall, Per Gyllensvärd,dertälje, Richard Modigh, Umeå, och Ulf Steneberg, Örnsköldsvik.

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1957 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr. tjänsten: G. Thyresson (byråchef hos MO), N. Mangård (tjg vid domstol i Eritrea), G. Wessman (tjg vid militärkontingenten i Egypten), C. Hamilton (statens hyresråd), S-B. Jacobson (uppehåller hhvdämbetet i Mellersta Värend) och S. Falk (justitiedep.). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 16 i tjänst, 5 ämbeten voro vakanta.
    Såsom t.f. rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsråden W. Stoltz (V. Sverige), P.-E. Fürst (Svea), O. Svensson (Göta) och K. Modigh (V. Sverige), vattenrättsdomaren A. Nordin (Söderbygden), hovrättsrådet P. Karlberg (Göta), assessorn E. Backman (Svea), hovrättsråden G. Malmer (N. Norrland) och K. Ahlbom (Göta), byråchefen G. Seldén (RÅ), assessorerna E. Larsson (Svea) och F. Nyquist (Svea), hovrättsrådet G. Hammarström (Ö. Norrland), vattenrättsdomaren S. Larsson (Österbygden), tingsdomarna P. Ryding (Halmstad) och B. Falken (Falun), assessorn S. Mejegård (Svea), hovrättsrådet E. Öhlén (N. Norrland), assessorn L. Lindberg (Svea) samt tingsdomarna G. Wetterling (Lycksele) och S. Brehmer (Örnsköldsvik).

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1957 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

S v e a   h o v r ä t t

    I avd.: lagmannen S. Nyström, hovrättsråden Y. Linder*, v. ordf., och S. Nordell, adj.led. L. Hjerner och E. Hellner.
    II avd.: lagmannen T. Boye*, hovrättsråden R. Phil, v. ordf., och R. Nyman, assessorn J. Gyllenswärd, adj.led. S. Ekberg.

PERSONALNOTISER 367    III avd.: lagmannen Hj. Nordfelt, hovrättsrådet S. Löwenhielm*, v. ordf., assessorerna Å. Sundquist och M. von Koch, adj.led. G. Ericsson.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsrådet G. Hagströmer*, v. ordf., assessorn A. Åslund, adj.led. Chr. Åström och O. Sundberg.
    V avd.: lagmannen S. Björklund, hovrättsråden T. Silfverskiöld, v. ordf., och E. Ameln*, assessorerna P. Ihrfelt och L. Wilhelmson.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsrådet K. Ericsson*, v. ordf., adj.led. C. Ormegard, G. Sandell och G. Ekman.
    VII avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och J. Victor*, assessorn O. Höglund, adj.led. E. Linder.
    Extra avd. I: hovrättsråden F. Hägglund*, ordf., och C. Carlon, v. ordf., adj.led. T. Ahlgren, T. Sars och P. Hylander.
    Extra avd. II: hovrättsråden G. Aquilon*, ordf., och N. Dillén, v. ordf.,assessorn J. Malmström, adj.led. H. Bergqvist och E. Mogård.
    Avd. VII A: hovrättsråden R. Senndahl, ordf., och R. Lundin*, v. ordf., assessorn L. Bruhn, adj.led. Birgitta Bergh.

 

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n

    I avd.: lagmannen P. Poss, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., N. Jansson och S. Aminoff, assessorerna C. Ejerdal och L. Ljungström, adj.led. I. Hollbeck och S. Svärd.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsråden G. Thulin, v. ordf., och Å. Lundgren, assessorerna L. Schoultz, J. Åkerman, K.-G. Cars och T. Löwbeer, adj.led. L. Jarnås.

 

G ö t a   h o v r ä t t 

    I avd.: lagmannen O. Lundin, hovrättsråden B. N:son Dag, v. ordf., och U. Norén*, assessorn S. Löwendahl, adj.led. B. Smedberg.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden S. Ruhe*, v. ordf., T. Ahlgren och B. Höijer, assessorn B. Swartling, e.o. fiskalen N. Sönnerby (adj.led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., L. Wetterling och L.-E. Björkman*, assessorn P.-G. Blomdahl.

 

H o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e 

    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm*, assessorn Å. Åhström, adj. led. K. G. Lindelöw.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., C. Bergström och S. O. Svensson, assessorn C. G. Wargelius.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och I. Bodewall, assessorn B. Malm.

 

H o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e

    I avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G. Ljung* och S. Pontén, assessorn L. Öhrbom, extra led. S. Arning, adj. led. E. Borglund.
    II avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., S. Ekblom* och A. L. Vinberg, assessorn S. Sigander, extra led. Fr. Rekke.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., C. I. Lefwander och B. Arnold, assessorn O. Thulin, extra led. E. Heyman.

 

H o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d

    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsråden C.-G. Asplund*, v. ordf., och Å. Åkebring, assessorn S. Melin, adj. led. S.-E. Ellmén.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet T. Melin, v. ordf., assessorerna I. Henkow och O. Herlin.

 

H o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d 

    I avd.: lagmannen A. Fallenius*, hovrättsrådet B. Rydstedt, v. ordf., assessorn N. Lindroth, adj. led. B. Lid.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsråden G. Lindskog, v. ordf., och B. Zethraeus, adj. led. S. Bramsjö och A. Berg.