GUNNAR WETTERBERG. Handbok i kyrkolagfarenhet. 7:e uppl. Lund 1956. Håkan Ohlssons boktryckeri. 1609 s. Kr. 56,00.

    Det förestående allmänna kyrkomötet innevarande år kan utgöra anledning att påminna om förste bibl. GUNNAR WETTERBERGS samling av den kyrkorättsliga lagstiftningen, vilken nu föreligger i sin 7:e upplaga. Då verket första gången anmäldes (SvJT 1928 s. 578), framfördes viss erinran mot urvalsprincipen. Rörande denna torde numera annat icke vara att säga än att utgivaren synes sträva efter största möjliga fullständighet såväl beträffande kyrkliga förhållanden — sålunda är både 1686 års kyrkolag och prästerskapets privilegier intagna oförkortade — som på det administrativa området. Verket utgör därigenom en förträfflig kunskapskälla icke endast för prästerskapet utan jämväl för envar annan som har att syssla med kyrkorätten i vidsträcktaste bemärkelse och dess tillämpning. Därtill bidrager i hög grad den utförliga registreringen, som omfattar — förutom systematiskt register och vidlyftigt sakregister — även register över författningar och prejudikat. Nya författningar i föreliggande upplaga är bl. a. religionsfrihetslagen, 1951 års prästlönereglemente och 1955 års stadga ang. teologiska examina.

S. F.

 

HARRY SÖDERMAN. Inte bara brott. Sthm 1956. Forum. 392 s. Kr. 25,50.

    Till de olika samlingsverk om brott och brottslingar, som under de sista åren sett dagens ljus, får man räkna HARRY SÖDERMANS memoarbok. Som titeln anger, innehåller den icke enbart skildringar av brottsfall, utan ger även inblickar i författarens händelserika liv.

414 LITTERATURNOTISER    Med utgångspunkt från det kända Gerdfallet redogör förf. för olika rättsfall han kommit i kontakt med, alltifrån studietiden i Lyon fram till den dag, då han lämnade sin tjänst som överdirektör för Statens Kriminaltekniska Anstalt. Några avslöjanden, som kan kasta nytt ljus över utredningarna i de mest kända och debatterade rättsaffärerna, där Harry Söderman tagit del, göres icke. Man får dock en god överblick över en modern kriminalists arbetsfält, från skriftexpertis till vapenundersökningar och kemiska analyser.
    Den rappt och trevligt skrivna boken är rikt illustrerad med unika fotografier.

T. A.