LEO ROSENBERG. Die Beweislast auf der Grundlage des bürgerlichen Gesetzbuchs und der Zivilprozessordnung. 4. durchgesehene Aufl. München und Berlin 1956. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. XI + 411 s. DM 25,00, Lw. 28,00.

 

    Professor ROSENBERGS monografi över bevisbördan tycks ha fått ett alltmer stadgat anseende såsom det stora tyska standardverket på området (se t. ex. anm. av POHLE i Archiv für die civilistische Praxis, 1956, s. 165 ff.). Den tredje upplagan, vilken nyligen utgivits även på spanska språket, har snabbt följts av en fjärde. Ändringarna i den sistnämnda är få och utan större betydelse. Huvudteserna — mot vilka enligt anm:s uppfattning vägande kritik kan riktas (se SvJT 1953 s. 502 f.) — är desamma.

P. O. B.

 

    Ur nordiska tidskrifter
    Arkiv for Sjørett. B. 3. H. 1. HUGO TIBERG, Time for loading and unloading of ships, s. 9—111.
    Balans. H. 1. ÅKE MARTENIUS, Konkurrensbegränsning och illojal konkurrens, s. 29—37.
    Från departement och nämnder. Nr 3. ÅKE SUNDQUIST, Krigsskada på egendom, s. 52—58. Nr 4. BERTIL HOLMQUIST, JO och kommunerna, s. 70—74. Nr 5. RUTGER NYMAN, Förslag till ny barnavårdslag, s. 88—94.
    Juristen. Nr 3—4. ERIK HARREMOES och H. BOLT JØRGENSEN, Lighed for loven? Nogle kommentarer til de amerikanske raceadskillelsesdomme, s. 21—42. Nr 8. JØRGEN ANDERSEN, Om reservefondslempelse, s. 85—93. Nr 13—14. E. A. ABITZ, Forvaltningsretlige problemer, s. 123—136. — Juridisk litteratur i oktober kvartal 1956, s. 137—143.
    Juristnytt. Nr 4. BENGT ÖHMAN, Samhället och brottsligheten i nutidens Sverige, s. 67—70. Nr 5. P.-E. FURST, Problem i den högsta instansen, s. 85—90.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 1. W. A. PALME, Några synpunkter på en reform av det administrativa lagskipningsförfarandets ledande grundsat-ser, s. 3—17. — FINN ALEXANDER, Gjennomføringen av ny syketrygdlovgivning i Norge, s. 18—28. — J. TROLLE, Et bidrag til belysning af rækkevidden af det offentliges erstatningsansvar overfor borgerne, s. 29—39.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 2. ARVO SIPILÄ, Om försäkringsbegreppet och rätt till försäkringsverksamhet enligt Finlands lag, s. 65—84. — ÅKE SUNDQUIST, Förslag om ny krigsskadelagstiftning i Sverige, s. 85—104.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 1. T. ALDÉN, Om bevisvärdet av rekonstruktioner i brottmål, s. 1—4. Nr 3. LARS L'ABÉE-LUND, Biltyven, s. 57—71.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 26, Fasc. 2—4 (1956). Isi FOIGHEL, Nationalization. A study in the protection of alien property in international law, s. 89—152. — HANS BLIX, Om enhällighetsregeln vid revision av multilaterala fördrag, s. 153—193.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 1. Häftet innehåller rapporter till fjärde nordiska kriminalistmötet. O. C. GUNDERSEN, JØRGEN SMITH, INKERI

ITTERATURNOTISER 415ANTTILA, HANS THORNSTEDT, Skattesvik som kriminalpolitisk problem, s. 3—51. IVAR STRAHL, Bør avgjørelsen av reaksjonsspørsmålet henlegges til specielle organer, s. 55—73. — GUSTAF PERSSON, Biltillgrepp, s. 77—92. — GEORG K. STURUP, WULFF FELDMAN, ERIK HOECK-GRADENWITZ, Gruppeterapi og andre nyere behandlingsmetoder overfor lovovertrædere, s. 95—104. — IVAR AGGE, Klientel och behandlingsundersökningar som grundval för kriminalpolitiskt reformarbete, s. 107—116. — SVEINBJÖRN JÖNSSON, Behandling av beruselse på offentlige steder, s. 119—130. — Bo PALMGREN, Vilka åtgärder bör man träffa för att tillvarataga den förorättades ersättningskrav, s. 133—138. — ANDERS BRATHOLM, Bruken av varetektsfengsel, s. 141—152.
    Pris- och kartellfrågor. H. 2. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 115—128.
    Skattenytt. Nr 3—4. GUNNAR WEJLE, Taxeringsnämndens ordförande och anmälan till åtal, s. 72—85.
    Sociala meddelanden. Nr 2. RUTGER NYMAN, Förslaget till ny barnavårdslag, s. 69—88.
    Statistisk tidskrift. H. 1. Brott som kommit till polisens kännedom år 1955, s. 57—74. H. 3. ANNE MARIE BOLANDER, Alkoholfrågan i Frankrike, s. 143—149.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. HALVAR G. F. SUNDBERG, Rättssäkerheten i förvaltningen, s. 1—31. — KJELL-OLOF FELDT, Statlig löneförhandlingspraxis och riksdagen, s. 32—51.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 6/1956. F. J. B. ANDRÉN, Några ord om franskagrarskiftesrätt, s. 442—447.
    Svensk Skattetidning. H. 1. Regeringsrättsutslag 1956, s. 1—98.
    Svensk tidskrift. H. 3. Bo PALMGREN, Det svenska rätts- och frihetsarvet i Finland, s. 216—222.
    Svenska Stadsförbundets Tidskrift. Nr 2. ÖSTEN MALMBERG, Om byggande under markplanet å annans grund i stad, s. 35—41. Nr 4. STEN-STURE LANDSTRÖMJO och kommunerna, s. 108—114.
    Tiden. Nr 3. TORSTEN ERIKSSON, Från strafflag till skyddslag, s. 134—139.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. OLOF BEHM, Bör RB 45: 7 ändras?, s. 3—10. — CURT EKDAHL, Om fri rättegång vid offentligt försvar, s. 11—15. — GUNNE BIRKE, Ändring av förbehåll i bolagsordning om förbud i vissa fall mot förvärv av aktier, s. 16—19. — K. G. LINDBERG, Om muta och otillbörlig belöning, s. 20—23. — J. BRATT, Om inlösen av benefika barnreverser m. m.,s. 24—31. — LARS SAMZELIUS, Ett spörsmål vid beskattning av förmånstagareförvärv, s. 32—36. — HERBERT SÖDERLUND, Äro vid del credere-ansvar uppburna auktionslikvider klientmedel?,  s. 37—40. — STYRBJÖRN GÄRDE, Några intryck från en amerikansk advokatbyrå, s. 41—44. — Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s. 45—66.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 1. CARL JACOB ARNHOLM, Minneord om en glemt bok (Einar Solheim: Ret og uret), s. 1—13. — EDVARD LØCHEN, På streiftog i tusen års almenningsrett, s. 14—37. — JORMA VUORIO, Om kollektivavtalets reglerande verkan i nordisk rätt, s. 38—58. — KNUT ERIK TRANØY, Professor von Wright om »praktiske slutledningar», s. 59—72. — BENEDIKT SIGUR JÓNSSON, Fra den islandske højesterets praksis i årene 1950—1954, s. 73—96. H. 2. CARL JACOB ARNHOLM, Arverett, fødsel og død, s. 99—109. — ALF Ross, Retshåndhævelse i socialpsykologisk belysning, s. 110—126. — ERLING SANDENENy norsk familielovgivning, s. 127—145.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 2. FINN HJALSTED, Luftbefordrerens kontraktansvar i international luftret, s. 1—14. Nr 4. KNUD ILLUM, En dom om Risikoen for falske checks, s. 17—23. — FRANTS THYGESEN, Anke eller kære ved udlæg i tredjemands ting?, s. 23—29. Nr 9. ERNST ANDERSEN, Moderens vandel og børn udenfor ægteskab, s. 45—51. Nr 11. ERNST ANDERSEN, Fællesejets opløsning ved skilsmisse og separation i tiden før Ørsted, s. 61—66. — STIG IUUL, Duplik, s. 66—69. — KAJ DIGE, Den retlige bedømmelse i tilståelsessager, s. 69—72. Nr 19. ALF ROSS, De islandske håndskrifter og universitetets rettigheder, s. 75—92. Nr 21. RUDOLF Sand, Aftægtsforpligtelsens renæssance, s. 93—110. Nr 22. FRANZ HAMDORF, Faderskabsfastsættelse efter tysk ret for børn født udenfor ægteskab, s. 113—122. Nr 25. FRANZ MARCUS, Sambeskatning af ægtefæller grundlovstridig i Vesttyskland, s. 125—128. — HENRY LANDSTRÖM, Vigepligt, s. 128—136.

C. H.