Titlar och tilltalsord vid förhandling inför domstol
    I SvJT 1957 s. 217 har häradshövding FRITIOF SJÖGREN yttrat sig i denna fråga under åberopande av tidigare uppsatser i samma tidskrift av advokat HUGO LINDBERG och lagman HJALMAR NORDFELT. Vad där anförts ger mig anledning att göra följande uttalanden.
    För det första bör man komma ihåg, att titel och tilltalsord är två skilda begrepp.
    Vidare må framhållas, att det är opraktiskt att såsom tilltalsord behöva använda den tilltalades titel. Praktiskt är att såsom tilltalsord använda ett pronomen. Detta torde därför böra tillåtas även om den tilltalade är en högt uppsatt person. Så sker i nästan alla andra språk. Varför skulle då ej även i svenska »ni» få användas som tilltalsord till envar, bl. a. domare, parter och vittnen emellan?
    Angående »ni» såsom tilltalsord, se WELLANDER, Tilltalsordet ni, 1935, och Riktig svenska, 1939, s. 225. Saken har även varit föremål för åtskilliga uttalanden i dagspressen, ofta behandlande även tilltalsordet »du». Av dessa uttalanden äro några: I AB 17/4 24, SvD 27/9 25, NDA 20/12

 

27—573004. Svensk Juristtidning 1957

418 TITLAR OCH TILLTALSORD VID FÖRHANDLING INFÖR DOMSTOL40 och StT 1/2 53, författade av undertecknad. Av Wellander är författad bl. a. understreckare i SvD 13/8 52. Av PRINS WILHELM är författad understreckare i SvD 1/11 35. Alla de sagda uttalandena gå i den här angivna riktningen.
    Framhållas må även, att tilltalsordet »du», vilket i allmänhet anses som mindre vördnadsfullt än »ni», likväl användes som tilltalsord till Gud.
    I de fall, då inför rätta anledning finnes att ange till vem som anförandet riktar sig, bör väl hinder ej möta mot att beteckna rättens ordförande såsom »herr ordförande». Det är ju närmast till ordföranden som man vänder sig. »Domare» är ej blott ordföranden utan även rättens övriga ledamöter, även nämndemän och andra icke »lagfarna» ledamöter. Se RB 4 kap. Det förefaller därför riktigare och kanske även mera vördnadsfullt att säga »herr ordföranden» än »herr domare». Även denna sistnämnda benämning bör dock vara tillåten.

Gerhard Tauvon