Ur Svensk författningssamling 1957

97. Lag d. 29 mars 1957 om ändring i konkurslagen.

98. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 52 § lagen d. 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs.

432 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET115. KK d. 12 april 1957 om ändrad lydelse av 13 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.
127. KK d. 26 april 1957 om ändrad lydelse av 4 § 1 mom. instruktionen d. 24 april 1936 (nr 154) för landsfogdarna.
132. Lag s. d. med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
157—158 och 161. KK d. 24 maj 1957 ang. beslutade ändringar i riksdagsordningen.
159. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
160. Lag s. d. om ändring i kommunala vallagen d. 6 juni 1930 (nr 253).
162. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 18 maj 1951 (nr 232) om det antal riksdagsmän i första kammaren, som varje valkrets äger utse.
163. KK s. d. ang. beslutad ändring i tryckfrihetsförordningen.
164. KK s. d. ang. beslutad ändring i regeringsformen.
165. Instruktion s. d. för riksdagens ombudsmän.
176. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen d. 6 juni 1952 (nr 334) om höjning av vissa underhållsbidrag.
215. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 27 juli 1954 (nr 579) om nykterhetsvård.
219. Lag d. 31 maj 1957 ang. ändring i lagen d. 18 juni 1954 (nr 444) om personundersökning i brottmål.
228—231. Statens löneförordning d. 31 maj 1957 m. fl. löneförfattningar.
233. Lag d. 6 juni 1957 ang. ändrad lydelse av 1 och 26 §§ lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag.
234. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
235. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 7 juni 1956 (nr 305) med vissa bestämmelser om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m. m.
251. Lag d. 31 maj 1957 om ändring i valutalagen d. 22 juni 1939 (nr 350) så ock om fortsatt giltighet av samma lag.
253. Lag d. 16 maj 1957 ang. ändring i lagen d. 16 maj 1930 (nr 138) om arbetstidens begränsning.
259. Lag d. 31 maj 1957 om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m. m.
266. Lag d. 6 juni 1957 ang. ändrad lydelse av 2 § 2:0), 4:o), 5:o), 11 :o), 14:o) och 17 :o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt.
270. KK d. 10 maj 1957 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 30 april 1953 (nr 236) ang. dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente till nämndemän.
281. Lag d. 31 maj 1957 om kommunalförbund.
283. Lag s. d. om ändrad lydelse av 8 § bidragsförskottslagen d. 11 juni 1943 (nr 382).
284. Lag s. d. om utfyllnad av vissa underhållsbidrag.
295. KK d. 6 juni 1957 om ändring i arbetsordningen för nedre justitierevisionen d. 26 juni 1948 (nr 494).
296. KF s. d. om ändring i stadgan d. 20 augusti 1952 (nr 618) för Nordiska rådet.
297. Luftfartslag d. 6 juni 1957.
299. Lag s. d. om ändrad lydelse av 19 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken.
312. Lag s. d. om ändring i strafflagen.
313. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 8 § 1 mom. lagen d. 17 okt. 1900 (nr 82s. 1) om straffregister.
316. Lag s. d. om ändrad lydelse av 7 § lagen d. 1 dec. 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.
341. KK d. 31 maj 1957 om löner m. m. till vissa statsanställda m. fl. under tiden juli—december 1957.

S. R.