438 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Finlands juristorganisationer. Inför det stundande nordiska juristmötet i Helsingfors torde några korta uppgifter om Finlands juristorganisationer ha sitt intresse.
    De nordiska juristmötenas lokalstyrelse för Finland har till ordf. valt justitiekanslern Olavi Honka och till sekr. advokaten Åke Roschier-Holmberg. Övriga medlemmar äro advokaten Heikki Borenius, direktören Lauri Borenius, justitierådet Harald Brunou, hovrättsrådet fru Inkeri Harmaja samt professorerna Kaarlo Kaira, Bo Palmgren, Aarne Rekola och Tauno Tirkkonen. Mötets generalsekreterare är v. häradshövdingen Kai Korte.
    Juristernas centralorganisation är Finlands Juristförbund, som bildades 1944 och för närvarande omfattar 16 medlemsföreningar av ganska olika karaktär och med rätt olika syftemål. Juristförbundets ordf. är prof. Kaarlo Kaira och dess v. ordf. prof. Bo Palmgren. Styrelsens ordf. är jur. dr Tauno Suontausta och dess v. ordf. prof. Bruno A. Salmiala. Förbundets sekreterare och ombudsman är jur. lic. Erkki Ailio. Förbundet utger en särskilt för praktikens män anpassad skriftserie och har dessutom ett litet medlemsblad med namnet Finlands Juristförbunds meddelanden. För några år sedan övertog förbundet utgivningen av de finskspråkiga lagupplagorna. Vartannat år utges band I, som omfattar »den allmänna lagen», och vartannat år band II, som omfattar den offentliga rätten. I sin nya form utkom band I första gången 1955 och band II första gången 1956.
    Två av medlemsföreningarna äro samfund för rättsvetenskap och praktisk juridik. Störst är Suomalainen Lakimiesyhdistys, som består av en huvudförening och 15 lokalavdelningar. Ordf. är prof. Veli Merikoski, v. ordf. prof. Arvo Heikonen och sekr. jur. lic. Kauko Sipponen. Föreningen utger tidskriften Lakimies, som utkommit sedan år 1903. Föreningen har fyra olika publikationsserier, av vilka serierna A och B huvudsakligen omfatta vetenskapliga monografier och systematiska framställningar samt serien C huvudsakligen festskrifter, medan serien D, som bär namnet »Ius Finlandiae», innehåller arbeten där Finlands rättsordning presenteras på de stora världsspråken. Ett särskilt omnämnande bland numren i C-serien förtjänar den år 1951 utgivna bibliografin över Finlands juridiska litteratur 1809—1948. Av intresse är även den finsk-svensk-tysk juridiska ordbok, som 1944 utkom i B-serien.
    Juridiska Föreningen i Finland, som är äldst bland Finlands juristsammanslutningar, består nu av en centralavdelning och 5 filialavdelningar. Ordf. är justitierådet Gunnar Nybergh, v. ordf. prof. Bo Palmgren och sekr. jur. lic. Sten Wasastjerna. »Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland» har utkommit sedan 1865. Föreningen utger en publikationsserie, omfattande svenskspråkiga arbeten. Föreningen har ombesörjt utgivningen av de senaste svenskspråkiga lagupplagorna — en uppgift som dock varit förenad med betydande svårigheter. År 1938 utkom hela den allmänna lagen i ett band, men sedan har lagverket fördelats på olika band, av vilka det första utkom 1953, det andra 1956 och det tredje är under tryckning.
    Mest betydande bland de egentliga yrkesföreningarna är Finlands Advokatförbund, som grundades 1919. Dess ordf. är advokaten Lars Hornborg, v. ordf. advokaten Mauri Hakapää och sekr. prof. Bruno A. Salmiala. Förbundet utger sedan 1920 tidskriften Defensor Legis.
    Övriga yrkeskårer, vilka sammanslutit sig till egna föreningar, äro de högsta domstolarnas domare, de högsta domstolarnas tjänstemän, hovrätternas domare, häradshövdingarna, stadsdomarna, länens förvaltningsdomare, häradsskrivarna, länsmännen och stadsfogdarna.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 439    De yngre årgångarnas speciella intressen tillvaratagas av föreningen Unga Jurister, vars ordf. är hovr. ausk. Seppo Koskinen, v. ordf. jur. lic. Edward Andersson och sekr. hovr. ausk. Antti Vuorenrinne. De kvinnliga juristerna ha bildat föreningen Kvinnliga Jurister, vars ordf. är regeringssekreteraren Hanna Lönnrot, v. ordf. v. häradsh. Ingeborg Hultin och sekr. hovr. ausk. Kyllikki Reinikka.
    Speciella rättsområden företrädas av försäkringsjuristernas förening, som utger en egen publikationsserie, och av en nyss bildad förening av militärjurister.
    Utanför Juristförbundets ram arbetar ett drygt tiotal sammanslutningar vilka på grund av sin särart eller sina särskilda syftemål icke ansett sig böra söka inträde i förbundet.
    En enda av dessa är en egentlig yrkessammanslutning, nämligen Finlands Domareförbund, som företräder domarkårens intressen och synpunkter, i den mån dessa icke kunna tillgodoses i det allmänna juristförbundets verksamhet.
    En betydelsefull förening är Kriminalistföreningen i Finland, som utför ett viktigt arbete både inom landet och i samarbetet med de övriga nordiska ländernas kriminalistföreningar. Ordf. är prof. Brynolf Honkasalo, v. ordf. prof. Bruno A. Salmiala och sekr. jur. lic. Viljo Eloranta. Föreningens språkrör är dels Nordisk Kriminalistisk Årsbok och dels en egen årsbok, vars syftemål är att i finsk språkdräkt offentliggöra föreningens förhandlingar, vilka ingå på svenska i den nordiska årsboken.
    På andra områden utföres ett motsvarande arbete av Nordiska administrativa förbundets finska avdelning och av Finska föreningen för industriellt rättsskydd. Andra föreningar för särintressen äro Industrijuristföreningen och Finlands rättsmedicinska förening.
    Verksamma på olika områden av det internationella samarbetet äro Finlands-avdelningarna av International Law Association, av Comité maritime international och av Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. Senaste höst bildades föreningen Individens rättsskydd, som verkar för samma syftemål som Internationella Juristkommissionen.
    Slutligen må nämnas att juris studerandena vid Helsingfors universitet ha två föreningar, den finskspråkiga Pykälä och den svenskspråkiga Codex. Av dessa har Pykälä i år börjat utge en egen tidning, som bär det småtrevliga namnet Alaviite, vilket betyder detsamma som fotnot.

B. P-n