Högsta domstolen i Finland. I tidskriften Lakimies 1956 s. 613—629 ingår en av justitierådet MATTI MALI författad redogörelse ang. HD:s sammansättning från domstolens tillblivelse d. 1 okt. 1918 (tidigare handhades rättsskipningen i högsta instans av senatens, resp. regeringskonseljens justitiedepartement) intill d. 1 maj 1956. Några statistiska axplock ur undersökningen kunde måhända vara av intresse för SvJT:s läsekrets.
    Till en början utgjordes HD av en president och 12 justitieråd. Antalet justitieråd har med tiden utökats och är f. n. 21. Under redovisningstiden har domstolen haft inalles 6 presidenter och 76 justitieråd, av vilka sistnämnda 4 sedermera blivit presidenter. Av justitieråden var vid utnämningen 28 hovrättsledamöter, 13 ordinarie föredragande i HD eller justitiedepartementet, 11 häradshövdingar, 4 borgmästare eller rådmän, 3 förvaltningsråd (motsv.regeringsråd i Sverige), 3 kanslichefer i justitieministeriet, 2 professorer o. s. v. Av de utnämnda hade inalles 42 i något skede varit ledamot av

440 NORDISKT OCH INTERNATIONELLThovrätt medan 22 tjänstgjort i lagberedningen; jur. doktorsgrad innehades av 10. Den yngsta, som vunnit inträde i HD, hade uppnått en ålder av 35 år medan den äldsta var 64-årig. Medelåldern vid inträdet utgjorde 50 år 9 månader.
    Av presidenterna och justitieråden har 18 avlidit i tjänsten, 21 har beviljats avsked, huvudsakligen på grund av föreskriven avgångsålder, samt 17 utnämnts till annan tjänst, bland dem 2 till justitiekansler, 3 till hovrättspresidenter och 9 till häradshövdingar. Under senaste tid har en övergång från HD till häradshövdingstjänst icke vidare förekommit.

K-t K-a