Nya justitieråd i Finland. Justitierådet Gunnar Nybergh avgick då han d. 24 maj 1957 fyllde 70 år (se om honom SvJT 1945 s. 205). Han är sedan 1953 ordf. i Juridiska Föreningen i Finland och hedrades på högtidsdagen med ett festnummer av föreningens tidskrift.
    Ett annat justitierådsämbete blev s. d. ledigt genom att justitierådet Eero Corell utnämndes till president i Vasa hovrätt.
    Till deras efterträdare utnämndes d. 24 maj 1957 hovrättsrådet Sakari Sohlberg och d. 6 juni 1957 häradshövdingen Lars-Henrik Lilius.
    Justitierådet Sohlberg är född i Helsingfors 1907. Han blev fil. kand. 1927, jur. kand. 1933 och v. häradsh. 1936. År 1937 inträdde han i tjänst såsom sekr. i överkrigsdomstolen, där han sedermera avancerade till krigsfiskal och till överauditör. Han blev 1949 assessor i Åbo hovrätt och 1952 i Helsingfors hovrätt. I olika repriser har han varit förordnad att tjänstgöra i högsta domstolen såsom e. o. justitieråd.
    Justitierådet Lilius är född i Helsingfors 1908, avlade högre rättsex. 1932 och blev v. häradsh. 1935. Han har tjänstgjort och avancerat i Viborgs, sedermera Östra Finlands hovrätt, där han 1949 blev assessor. År 1953 blev han häradshövding i Heinola domsaga. Han har även en tid tjänstgjort såsom c. o. justitieråd.

B. P-n

    Helsingfors universitet. Professorn i civilrätt Ilmari Caselius beviljades d. 2 nov. 1956 avsked från professuren, som han innehaft sedan 1936.
    Till docent i processrätt har d. 18 dec. 1956 utnämnts jur. dr Veikko Reinikainen, till docent i finansrätt d. 7 mars 1957 jur. dr Olli Ikkala och till docent i civilrätt d. 6 maj 1957 jur. dr Kaarlo Telaranta.
    Doc. Reinikainen är född 1920 och disputerade 1956 med en avhandling om återförvisning av mål. Han var redaktör för den år 1951 utgivna stora juridiska bibliografin över Finlands juridiska litteratur 1809—1948. Doc. Ikkala är född 1927 och disputerade 1955 med en avhandling om lagervärdering vid inkomst- och förmögenhetsbeskattning. Doc. Telaranta är född 1915 och disputerade 1953 med en avhandling om förmögenhetsrättsliga viljeförklaringar.
    Inom juridiska fakulteten har antalet studerande, som de närmaste åren efter fredsslutet var exceptionellt högt, sjunkit år för år, men synes nu ha passerat en vågdal. Antalet inskrivna var ht 1946 2 197, ht 1947 1 986, ht 1948 1 852, ht 1949 1 753, ht 1950 1 554, ht 1951 1 391, ht 1952 1 216, ht 1953 1 100, ht 1954 979, ht 1955 846 och ht 1956 858.
    För jämförelsens skull kan nämnas, att totalantalet studenter vid universitetet icke alls visar samma kurva. Totalantalet var ht 1946 10 663. Det sjönk därefter mycket långsamt, passerade vågdalen ht 1953 med talet 9 387 och har därefter åter snabbt stigit så att antalet ht 1956 var uppe vid 10 323. Över

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 441huvud taget har utvecklingskurvan ett mycket olika utseende inom de olika fakulteterna.
    De ovan nämnda siffrorna äro särskilt för juridiska fakultetens del något lägre än de verkliga, emedan ett antal elever, som inneha offentlig tjänst, studera och avlägga förhör utan att vara »inskrivna».

B. P-n